Uchwała nr XII/93/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm) w związku z § 66 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2005 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U z 2005 roku Nr 212 poz. 1767) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia co następuje:

 

§ 1.

Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za posiłki w stołówce ośrodka.

 

§ 2.

Całkowicie można zwolnić rodziców dziecka/młodzieży z odpłatności za posiłki w stołówce ośrodka, gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 roku Nr 64 poz. 593 z późń. zm).

 

§ 3.

Częściowo można zwolnić rodziców dziecka/młodzieży z odpłatności za posiłki w stołówce ośrodka w przypadku, jeżeli:

1.       ponoszą opłaty za pobyt innych członków rodziny w placówkach opiekuńczo- wychowawczych lub placówkach pomocy społecznej,

2.       występują uzasadnione okoliczności, w szczególności długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych, z tym, że minimalna odpłatność za pobyt dziecka/młodzieży nie może być niższa od wysokości zasiłku rodzinnego, jaki przysługiwałby, gdyby dziecko pozostawało w domu rodzinnym

 

§ 4.

Całkowite lub częściowe zwolnienie następuje na podstawie wywiadu środowiskowego prze-prowadzonego przez właściwy organ pomocy społecznej.

 

§ 5.

Całkowite lub częściowe zwolnienie z opat następuje na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiemu.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Beata Luberadzka
Data wytworzenia informacji:2007-12-07 09:06:35
Data utworzenia:2007-12-07 09:06:35
Data modyfikacji:2007-12-07 11:32:02
Liczba wyświetleń:570