UCHWAŁA NR VII/ 90/ 2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2011 rokuw sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 na budowę obiektu „Bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ochrony ludności i współpracy z państwami w strefie transgranicznej” dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) oraz art. 19 b pkt. 1), art. 19 g pkt. 2) i art. 19 h pkt. 1) ustawy z dnia 24 sierpnia 1994 roku o Państwowej Straży Pożarnej                   (Dz. U. tj. z 2009 roku, Nr 12, poz. 68 ze zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala,                     co następuje:

 

§ 1

 

1.       Przekazuje się środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej                          w Warszawie w wysokości 24 600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych) na dofinansowanie zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 na budowę obiektu „Bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ochrony ludności i współpracy z państwami w strefie transgranicznej” dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.

2.       Szczegółowe warunki przekazania środków o których mowa w pkt. 1 określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

 

§ 2

 

Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia    z KomendąWojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie porozumienia o którym mowa w § 1.

 

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-07-05 12:30:51
Data utworzenia:2011-07-05 12:30:51
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:17
Liczba wyświetleń:512