Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Zarządzenie Nr  32 /10

Starosty Węgrowskiego

z dnia 23 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie zasad   podnoszenia kwalifikacji zawodowych  i funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Na podstawie art.  29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych
( Dz.U. Nr 223, poz.1458 )  i art.17 ustawy z dnia 26 czerwca  1974 roku Kodeks Pracy  ( Dz.U. z 1998 r. Nr 21,poz.94 z późn.zm.)oraz
§ 13 ust.2  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie ustalonego  Uchwałą Nr IX/67/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia
12 września 2003 roku  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie   zarządzam , co  następuje:

I.Postanowienia ogólne.

§1

1.Ustala się zasady podnoszenia kwalifikacji i funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

2. Ustalenie zasad podnoszenia kwalifikacji i funkcjonowania  systemu szkoleń ma na celu określenie warunków udzielania pomocy pracownikom  podnoszącym swoje wykształcenie na studiach wyższych i podyplomowych  oraz  przyjęcie polityki szkoleniowej obejmującej analizę potrzeb szkoleniowych, planowanie i realizację szkoleń oraz ocenę ich efektywności.

3.Ustalony system szkolenia ma zapewnić  stałe doskonalenia umiejętności  zawodowych pracowników i podwyższanie jakości pracy .

§ 2.

Ilekroć w tekście jest mowa o :

1)       pracodawcy – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie reprezentowane prze Starostę Węgrowskiego.

2)       Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Węgrowskiego

3)       Naczelniku Wydziału  rozumie się przez to także  pracownika na samodzielnym stanowisku pracy.

4)       Starostwie – należy  przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie.

 

II. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach wyższych  lub podyplomowych .

§ 3.

1.Pracownicy Starostwa mogą  podejmować naukę na studiach wyższych w systemie zaocznym lub na studiach podyplomowych.

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z potrzeb pracodawcy nauka na studiach wyższych lub podyplomowych może odbywać się na wniosek  pracodawcy.

3. Pracownik pobierający naukę  na studiach  wyższych lub podyplomowych na wniosek pracodawcy otrzymuje  urlop szkoleniowy , a także może uzyskać dofinansowanie czesnego do wysokości 100%.

4.Pracownik odbywający studia wyższe  lub podyplomowe za zgodą pracodawcy może uzyskać dofinansowanie  nauki do wysokości  50 % czesnego.Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania  czesnego jest  zgodność kierunku studiów z  zajmowanym stanowiskiem pracy.

§ 4.

1. Wyrażenie zgody na podjęcie studiów wyższych lub  podyplomowych następuje na pisemny wniosek pracownika  zawierający następujące dane :

1)imię i nazwisko pracownika,

2)nazwę komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik,

3)oznaczenie stanowiska zajmowanego przez pracownika,

4)datę zawarcia  i rodzaj umowy o pracę,

5)rodzaj i kierunek studiów , które zamierza  podjąć pracownik

6)czas trwania studiów,

7)nazwę  uczelni,

8)roczną wysokość opłaty za pobieranie nauki

9)uzasadnienie, w tym określenie wpływu podniesienia kwalifikacji na wykonywaną pracę oraz związku z pracą wykonywaną na danym stanowisku pracy;

10) 0pinię bezpośredniego przełożonego.

2. Wniosek należy składać do Starosty za pośrednictwem Wydziału Administracyjno-Społecznego  -  stanowiska do spraw kadrowych. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 7 do Zarządzenia.

§ 5.

1.Wyrażając zgodę na podjęcia przez pracownika studiów , Starosta bierze pod uwagę  potrzeby oraz możliwości finansowe Starostwa  w danym roku kalendarzowym, jak również dotychczasowe kwalifikacje pracownika, staż pracy oraz ocenę  świadczonej pracy dokonaną przez bezpośredniego przełożonego.

2.O decyzji Starosty pracownik zostaje poinformowany na piśmie. Odpowiedź przygotowuje Wydział Administracyjno-Społeczny – stanowisko do spraw kadrowych.

§ 6.

1.Pracownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na jego naukę w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki w przypadku, gdy w trakcie nauki lub po jej zakończeniu, w terminie określonym w ust.2  :

1)rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem,

2)pracodawca rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,

3)pracownik powtarza semestr (rok) nauki, z powodu niezadowalających wyników w nauce lub bez uzasadnionej przyczyny przerwie naukę lub jej nie podejmie.

 2.Jeżeli kwota kosztów dofinansowania studiów wynosi :

1) do 3 tysięcy  złotych – termin wynosi 1 rok od zakończenia nauki,

2)od 3 do 6 tysięcy złotych – termin wynosi 2 lata od momentu  ukończenia nauki,

3)powyżej 6 tysięcy złotych  – termin wynosi 3 lata od momentu zakończenia nauki.

§ 7.

1.Z pracownikiem  podejmującym naukę na studiach wyższych lub podyplomowych   zawierana jest umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki stron .

2.W uzasadnionych przypadkach, umowa, o której mowa w ust.1,  może być zawierana z pracownikiem, który rozpoczął naukę wcześniej z własnej inicjatywy bez uzgadniania z pracodawcą

3.Umowę sporzadza się w trzech egzemplarzach: 1- do akt osobowych, 2- do Wydziału Finansowego, 3-  dla pracownika. Wzór umowy stanowi załącznik  Nr 1 do zarządzenia.

III.Szkolenia.

§ 8.

1.Pracownicy kierowani są na szkolenia doskonalące ich kwalifikacje zawodowe na zajmowanym stanowisku pracy.

2.W postępowaniu mającym na celu wybór pracownika  do udziału w szkoleniu, bierze się pod uwagę :

1)zgodność tematyki szkolenia z zakresem zadań realizowanym przez pracownika,

2)kwalifikacje pracownika,

3)dotychczasowy udział w szkoleniach

§ 9.

1.Wydział Administracyjno-Społeczny opracowuje roczny plan szkoleń. Opracowanie planu następuje na podstawie informacji  Naczelników Wydziałów o  potrzebach szkoleniowych wynikających z konieczności  pogłębiania wiedzy merytorycznej , przewidywanej zmiany przepisów prawnych itp.

2.Propozycje planu szkoleń  na następny rok kalendarzowy Naczelnicy Wydziałów  opracowują i przekazują do Wydziału Administracyjno-Społecznego w terminie do 25 września  każdego roku.

3.Wydział Administracyjno-Społeczny dokonuje analizy zgłoszonych propozycji i na ich podstawie przygotowuje   w terminie do dnia  30 września  każdego roku, projekt rocznego planu szkoleń na rok następny.

4.Plan szkoleń podlega zatwierdzeniu przez Starostę. 

 Wzór planu szkoleń stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§10.

1.Skierowanie pracownika na szkolenie odbywa się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału. Wzór wniosku stanowi załącznik  Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2.Zgłoszenie podlega akceptacji przez Sekretarza pod względem zgodności z  rocznym planem szkoleń i przez Skarbnika Powiatu pod względem finansowym.

3.Ostateczną decyzję o skierowaniu  na szkolenie podejmuje Starosta.

4.Koszty szkolenia i delegacji pokrywa pracodawca.

5.Polecenie wyjazdu służbowego przygotowuje   pracownik Wydziału  Administracyjno-Społecznego  prowadzący sprawy szkoleń .

§ 11.

1.Po zakończonym szkoleniu pracownik zobowiązany jest do :

1/złożenia w Wydziale Administracyjno-Społecznym zaświadczenia o odbytym szkoleniu,

2/wypełnienia ankiety indywidualnej oceny efektywności szkolenia, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2.Kserokopię dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia  włącza się do akt osobowych pracownika.

§ 12.

1.Środki finansowe na realizację szkoleń ustala się corocznie w budżecie Powiatu, stosownie do  możliwości finansowych  .

 2. Wydział Administracyjno-Społeczny wspólnie z Wydziałem Finansowym odpowiada za racjonalne gospodarowanie budżetem na szkolenia oraz prowadzi monitorowanie jego wykorzystania.

§13.

1.Wydział Administracyjno-Społeczny zakłada  i prowadzi dla każdego pracownika kartę szkolenia.

2.Karta szkolenia zawiera następujące dane :

1)imię i nazwisko pracownika,

2)temat szkolenia,

3)termin szkolenia ,

4)nazwę organizatora,

5)ocenę szkolenia wystawioną przez pracownika,

3.Wzór karty szkolenia stanowi załącznik Nr  5 do niniejszego zarządzenia.

§14.

1.Corocznie w terminie do 31 stycznia , Wydział Administracyjno Społeczny opracowuje
 i przedkłada Staroście  sprawozdanie z realizacji planu szkoleń.

2.Wzór zestawienia  stanowi załącznik Nr 6 d niniejszego zarządzenia.

IV.Przepisy końcowe.

§15.

W sprawach nie uregulowanych  w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy  ( Dz. U. z 1998 roku Nr 21,poz.94, z późn.zm.) i ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób  fizycznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 51,poz.307 z późn.zm.)

§16.

Zachowują  moc wszystkie umowy  na szkolenie pracowników zawarte przed dniem podpisania  zarządzenia.

§17.

Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów do zapoznania podległych im pracowników  z treścią niniejszego zarządzenia.

§18.

Wykonanie  Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 19.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr  32  /10

                                                                                                                                 z dnia 23 sierpnia 2010r.  Starosty Węgrowskiego

                                                                                                                                 w sprawie    zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

                                                                                                                                 oraz funkcjonowania  systemu  szkoleń w Starostwie

                                                                                                                                 Powiatowym w Węgrowie

 

UMOWA Nr ………

 

zawarta  w dniu ………… pomiędzy Starostwem Powiatowym w Węgrowie, reprezentowanym przez …………… – Starostę Węgrowskiego, zwanym dalej ,,pracodawcą”, a  Panią/em  , zam. w …………………………………………., zwanym dalej „pracownikiem”.

§ 1

Pracownik zobowiązuje się do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i w związku z tym od dnia ............. rozpoczyna naukę na …… letnich studiach wyższych/podyplomowych   w systemie zaocznym w ………………………………….,  na kierunku: …………………………………….. .

/ nazwa uczelni /

§ 2

Pracodawca zobowiązuje się wobec Pracownika do udzielenia w czasie odbywania nauki następujących świadczeń:

-    płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze ............. dni w ostatnim roku nauki.

-    płatnego zwolnienia z części dnia roboczego w wymiarze ............. godzin w tygodniu,

-    pokrycia czesnego za naukę w wysokości .... % , po przedstawieniu indeksu potwierdzającego zaliczenie semestru, bądź przedstawieniu zaświadczenia  potwierdzającego  zaliczenie semestru i okazaniu dowodu  wpłaty. 

-    inne .........................................................................................................................

§ 3

1.    Pracownik, po otrzymaniu od Pracodawcy świadczeń wymienionych w § 2 niniejszej umowy jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu kosztów tych świadczeń (w całości lub części), jeżeli bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie nauki lub tę naukę przerwie.

2.    W przypadku powtarzania przez Pracownika roku (semestru) nauki z powodu niezadowalających wyników w nauce pracodawca może odmówić udzielania świadczeń wymienionych w § 2 w okresie powtarzania roku (semestru).

§ 4

1.    Jeżeli Pracownik, po otrzymaniu od Pracodawcy świadczenia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, w trakcie nauki oraz po jej ukończeniu w terminie ............. (nie dłuższym niż 3 lata):

a)    rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem,

b)    z którym Pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy

c)   dokona nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie       na podstawie art. 943  Kodeksu pracy  

jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Pracodawcę na jego naukę w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki lub czasu pracy w czasie nauki.

2.    Pracownik nie ma obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w § 2, mimo rozwiązania stosunku pracy, jeżeli zostało ono spowodowane:

a)    szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie Pracownika, stwierdzonym orzeczeniem lekarskim, w razie gdy pracodawca nie przeniósł go do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim,

b)    brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy,

§ 5

Niniejsza umowa wiąże Strony na okres od dnia rozpoczęcia nauki, o której mowa w § 1 do dnia ............. (co do zasady maksymalnie do upływu okresu 3 lat licząc od dnia zakończenia nauki).

§ 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych  w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy  ( Dz. U. z 1998 roku Nr 21,poz.94, z późn.zm.) i ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób  fizycznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 51,poz.307 z późn.zm.)

§ 8

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, egz.Nr 1  – akta osobowe, egz.Nr 2- Wydział Finansowy , egz.Nr 3 - pracownik.

 

 

.....................................                                                 ...............................................................

 (podpis pracownika  )                                                             (podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania pracodawcy)                                                            

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                              Załącznik Nr 3  do Zarządzenia Nr  32  /10

                                                                                                                               z dnia 23 sierpnia 2010r.  Starosty Węgrowskiego

                                                                                                                             w sprawie    zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

                                                                                                                            oraz funkcjonowania  systemu  szkoleń w Starostwie

                                                                                                                             Powiatowym w Węgrowie

Wydział …………………….                                    Węgrów, dnia ………………………

Wyrażam zgodę :

………………………..

 /podpis Starosty/

                                                           Zgłoszenie na szkolenie

Zgodnie z planem szkoleń na rok  20…  proszę o skierowanie na szkolenie niżej wymienionego pracownika :

1/Pracownik : ………………………………………………………………………………….

2/Temat szkolenia : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

3/instytucja szkoląca :

…………………………………………………………………………………………………..

4/miejsce szkolenia :…………………………………..Koszt :…………………………………

5/Termin szkolenia  :…………………………………………………………………………….

6/Uzasadnienie :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                            ………………………….

                                                                                                     /podpis Naczelnika Wydziału/

Akceptuję :

……………………………                                               …………………………………….

podpis Sekretarza Powiatu                                                      podpis Skarbnika Powiatu

 

·          do zgłoszenia należy dołączyć ofertę szkolenia wraz z formularzem szkolenia

 

                    

                                                                                                                                 Załącznik Nr 4  do Zarządzenia Nr  32 /10

                                                                                                                                 z dnia 23 sierpnia 2010r.  Starosty Węgrowskiego

                                                                                                                                 w sprawie    zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

                                                                                                                                 oraz funkcjonowania  systemu  szkoleń w Starostwie

                                                                                                                                 Powiatowym w Węgrowie

 

                             Ankieta oceny efektywności szkolenia

 

 1/Pracownik : ………………………………………………………………………………….

 2/Temat szkolenia : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

3/instytucja szkoląca :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4/miejsce szkolenia :………………………………5)Koszt :………………………………….

6/Termin szkolenia  :…………………………………………………………………………….

7.Ocena poziomu merytorycznego (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

 

1 (najniższa)

 2

3

4

5

6 (najwyższa)

 

 

8.Ocena przydatności, spełnienia oczekiwań  (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

 

1 (najniższa)

 2

3

4

5

6 (najwyższa)

 

9.Ocena sposobu przekazania wiadomości (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

 

 

1 (najniższa)

 2

3

4

5

6 (najwyższa)

 

10.Ocena przygotowania materiałów szkoleniowych (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

 

1 (najniższa)

 2

3

4

5

6 (najwyższa)

 

11.Ocena instytucji szkolącej (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

 

1 (najniższa)

 2

3

4

5

6 (najwyższa)

 

12.Ogólna  ocena  szkolenia (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

 

1 (najniższa)

 2

3

4

5

6 (najwyższa)

 

 

 

 

……………………………..                                                 ………………………………

          ( data )                                                                               ( podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Załącznik Nr 5  do Zarządzenia Nr  32 /10

                                                                                                                                 z dnia 23 sierpnia 2010r.  Starosty Węgrowskiego

                                                                                                                                 w sprawie    zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

                                                                                                                                 oraz funkcjonowania  systemu  szkoleń w Starostwie

                                                                                                                                 Powiatowym w Węgrowie

 

 

                                                         

Karta szkolenia pracownika

 

Imię i nazwisko pracownika :

…………………………………………………………………………………………….

 

Wydział : ……………………………………………………………………………………………

 

 

L.p.

Temat szkolenia

Data       

 

Liczba dni

Instytucja szkoląca

Cena

szkolenia

Ocena szkolenia

 ( w skali 1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Załącznik Nr 7  do Zarządzenia Nr  32 /10

                                                                                                                                 z dnia 23 sierpnia 2010r.  Starosty Węgrowskiego

                                                                                                                                 w sprawie    zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

                                                                                                                                 oraz funkcjonowania  systemu  szkoleń w Starostwie

                                                                                                                                 Powiatowym w Węgrowie

 

 

…………………………………. ….                                  Węgrów, dnia …………………..

      ( imię i nazwisko )

……………………………………..

       (Stanowisko pracy)

…………………………………….

              (Wydział                                                                 Starosta Węgrowski

 

                  Wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie  studiów wyższych lub  podyplomowych*                                           

 

1)Data zawarcia  i rodzaj umowy o pracę:………………………………………………..

 

2)Rodzaj i kierunek studiów , które zamierza  podjąć pracownik : ……………………………

….….……………………………………………………………………………………………

 

3) Nazwa  uczelni: ………………………………………………………………………………

 

4) Czas trwania studiów: ……………………………………………………………………….

 

5) Roczna wysokość opłaty za pobieranie nauki : ……………………………………………..

 

6)Uzasadnienie( w tym określenie wpływu podniesienia kwalifikacji na wykonywaną pracę oraz związku z pracą wykonywaną na danym stanowisku pracy) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7) 0pinia bezpośredniego przełożonego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

                                                                                                     ………………………..

                                                                                                   ( podpis  wnioskodawcy )

* niepotrzebne skreślić

 

Wniosek należy składać do Starosty za pośrednictwem Wydziału Administracyjno-Społecznego  -  stanowiska do spraw kadrowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Hanna Zenik
Data wytworzenia informacji:2008-01-31 15:19:42
Data utworzenia:2008-01-31 15:19:42
Data modyfikacji:2010-08-31 13:57:35
Liczba wyświetleń:1731