Uchwała Nr XVII/119/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego realizacji i wspólfinansowania zadań z zakresu budowy, odbudowy i przebudowy dróg powiat

Na podstawie art.4 ust. 1 p. 6 i art. 5 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  ( Dz. U.  nr 203, poz. 1966) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Węgrowskiego powierza Miastu Węgrów  przebudowę ul. Piwnej w Węgrowie, a Zarząd Powiatu upoważnia do zawarcia porozumienia na wykonanie powyższego zadania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Zygmunt Dziwiński
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:38:19
Data utworzenia:2007-01-07 00:38:19
Data modyfikacji:2007-01-07 00:38:19
Liczba wyświetleń:619