Menu
Skip Navigation Links.
Collapse Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Expand Katalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w WęgrowieKatalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Obsługa osób słabo słyszących i głuchoniemych
Informacje publiczne nieudostępniane w BIP
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Expand Władze i strukturaWładze i struktura
Expand Starostwo PowiatoweStarostwo Powiatowe
Expand Organy opiniodawczo-doradczeOrgany opiniodawczo-doradcze
Expand Jednostki organizacyjneJednostki organizacyjne
Expand Prawo lokalnePrawo lokalne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Expand Finanse PowiatuFinanse Powiatu
Expand Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Expand InwestycjeInwestycje
Expand Oświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Expand Organizacje pozarządoweOrganizacje pozarządowe
Expand OgłoszeniaOgłoszenia
Collapse Oferty pracyOferty pracy
Expand Nabór na stanowisko księgowego w Wydziale FinansowymNabór na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowym
Expand Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Referacie Geodezji i Gospodarki NieruchomościamiNabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu-Referacie Komunikacji w ŁochowieNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu-Referacie Komunikacji w Łochowie
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i RozwojuNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i BudownictwaNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa
Expand Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczejNabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Expand Nabór na stanowisko starszego specjalisty-Szkolnego Organizatora Rozwoju EdukacjiNabór na stanowisko starszego specjalisty-Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji
Expand Nabór na stanowisko księgowego w Wydziale FinansowymNabór na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowym
Expand Nabór na stanowisko starszego specjalisty - Szkolnego Organizatora Rozwoju EdukacjiNabór na stanowisko starszego specjalisty - Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji
Collapse Nabór na stanowisko Kierownika Biura - Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"Nabór na stanowisko Kierownika Biura - Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"
Informacja o wyniku naboru
INFORMACJA z przeprowadzonej oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych
Expand Nabór na stanowisko Inspektora - Asystenta Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"Nabór na stanowisko Inspektora - Asystenta Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie
Expand Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i BudownictwaNabór na stanowisko referenta w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa
Expand Nabór na stanowisko inspektora do spraw promocji powiatuNabór na stanowisko inspektora do spraw promocji powiatu
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i TurystykiNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Expand Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczejNabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie
Expand Nabór na stanowisko audytora wewnętrznegoNabór na stanowisko audytora wewnętrznego
Expand Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomościamiNabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Kwestionariusz osobowy
Expand Skargi i wnioskiSkargi i wnioski
Expand KontroleKontrole
Expand Wybory samorządowe 2014Wybory samorządowe 2014
Expand Informacje pomocniczeInformacje pomocnicze
Expand ArchiwumArchiwum
Polityka Cookies

Nabór na stanowisko Kierownika Biura - Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"

W związku z  realizacją Projektu ,,Razem możemy wiele” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.5: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

Starosta Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownika Biura -Koordynatora Projektu

 

1. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu (umowa o pracę na czas określony - obejmujący okres realizacji projektu – od 01.09.2013 r. do 31.07.2015r.)         

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada wyższe wykształcenie (magister z przygotowaniem pedagogicznym);

5) posiada czteroletni staż pracy;

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

7)zna procedury i wytyczne związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

8) posiada prawo jazdy kat. B;

9) posiada nieposzlakowaną opinię.

 

3.Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w realizacji projektów POKL (min. 2 lata w zarządzaniu projektami POKL współfinansowanymi z funduszy europejskich)

2) kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą

3) znajomość założeń modelu doskonalenia wypracowanego w ramach projektu systemowego ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”;

4) doświadczenie zawodowe w obszarze doskonalenia nauczycieli;

5) umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych ;     

6) odpowiedzialność, obowiązkowość, odporność na stres;

7) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

 

4. Główne zadania:

- koordynacja prac zespołu zarządzającego i projektowego;

- kontrola postępu rzeczowo-finansowego i zgodności z harmonogramem projektu – nadzór nad terminami;

- prowadzenie dokumentacji projektowej – odpowiedzialność za przekazywanie uzupełnionych dokumentów;

- bezpośredni kontakt z Instytucją Pośredniczącą  - odpowiedzialność za informowanie
o problemach, terminowe przesyłanie dokumentów, przestrzeganie zapisów umowy
o dofinansowanie;

- odpowiedzialność za prawidłowe sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność;

- odpowiedzialność za działania związane z wywiązywaniem się ze wskaźników – monitoring;
- kontrola wydatkowania środków zgodnie z umową;

- organizacja biura projektu (odpowiedzialność za archiwizację korespondencji i analizę poprawności przygotowania dokumentów,  prawidłowe oznakowanie dokumentacji).

 

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy  zawodowej;

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem;

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;    

5) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu  pracy  w  samorządzie
 i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy     na stanowisku urzędniczym;

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub skarbowe;

8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,     zgodnie z ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn.zm./;

10) oświadczenie dotyczące znajomości procedur i wytycznych związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych, w tym generatora wniosków aplikacyjnych i generatora wniosków płatniczych.

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.08.2013 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie,
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Kierownika Biura-koordynatora projektu „Razem możemy wiele”.

          Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

         Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów,  09.08.2013 roku

                                                                                    STAROSTA                                                                                                   /-/ Krzysztof Fedorczyk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Starosta Węgrowski
Data wytworzenia informacji:2013-08-09 11:35:58
Data utworzenia:2013-08-09 11:35:58
Data modyfikacji:2014-09-19 12:03:22
Liczba wyświetleń:1227