Uchwała nr XVIII/155/08 Rady POwiatu Węgrowskiego w sprawie szczególowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorom, wicedyrektorom i innym nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach) prowadzonych przez Powiat Węgrowski

Działając na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku   – Karta Nauczyciela (D. U. z 2006 roku – t.j. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wymiaru określonego  w poniższej tabeli:

 

L.p.

Stanowisko kierownicze:

Tygodniowy wymiar:

1.

 

 

 

2.

Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej:

- do 8 oddziałów

- 9 – 16 oddziałów

- 17 i więcej oddziałów

Wicedyrektor szkoły (zespołu), placówki:

 

7

5

3

7

3.

4.

Kierownik warsztatu szkolnego:

Zastępca kierownika warsztatu szkolnego:

7

10

5.

Kierownik internatu (bursy):

10

6.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie

10

7.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno  - Wychowawczego w Węgrowie

3

8.

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku

5

9.

Dyrektor Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach

8

10.

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie

Nie realizuje

 

§ 2

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

 

§ 3

Dyrektor szkoły (placówki), o którym mowa w § 1 może zostać zwolniony z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w całości, na jego wniosek, w sytuacji,  gdy prowadzi zadania inwestora zastępczego.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

Traci moc uchwała Nr IV/33/2003 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2003 roku    w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorom, wicedyrektorom i innym nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach) prowadzonych przez Powiat Węgrowski.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2008-08-21 11:56:33
Data utworzenia:2008-08-21 11:56:33
Data modyfikacji:2008-08-21 11:59:55
Liczba wyświetleń:767