UCHWAŁA NR X/114/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do podpisania umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu

Na podstawie art. 12 ust. 4 i art. 4 ust. 1 pkt 13 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, polegającej na wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu „O NATURZE w naturze – program edukacji ekologicznej dla młodzieży powiatu węgrowskiego – etap I”.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do podpisania stosownej umowy partnerskiej, szczegółowo określającej zasady współpracy i partycypacji finansowej.

 

§ 3

 

            Przewidywane do dofinansowania środki finansowe w ramach wkładu własnego, Powiat Węgrowski zabezpieczy odrębną uchwałą.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     

 PRZEWODNICZĄCA

         RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-12-02 12:13:07
Data utworzenia:2011-12-02 12:13:07
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:19
Liczba wyświetleń:391