Porządek XVIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 r.

 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego     w     dniu   10 września  2004 r.   (piątek) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Interpelacje i zapytania radnych.
6.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zmian w budżecie powiatu na rok 2004
2)      regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości
3)      regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005
4)      w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu nr 1, lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym na działce nr 5/6 położonej w Kaliskach gm. Łochów, działki nr 5/4, 5/5, 5/7 położonej w Kaliskach, gm. Łochów będących własnością powiatu węgrowskiego
5)      ustalenia zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i nr 2 w budynku mieszkalnym na działce nr 5/6 oraz działki nr 5/4, 5/5, 5/7 położonej w Kaliskach gm. Łochów.
6)      Zmian w Statucie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie
7)      Zmian w uchwale nr XVI/107/2004 Rady  Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązek nauki, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu węgrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące niż powiat węgrowski
8)      Zmian w uchwale nr XVI/102/2004 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7.       Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2004 r.
8.       Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2004 r.
9.       Ocena przygotowania szkół ponadgimnazjalnych  do funkcjonowania  po 1 września 2004r.
10.   Informacja nt. stanu leśnictwa, rybactwa i gospodarki wodnej w powiecie węgrowskim.
11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.   Przyjęcie protokółów: XVI zwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w  dniu 23 czerwca 2004 roku i XVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w dniu 30 lipca 2004 r.
13.   Wolne wnioski i oświadczenia.
14.   Zamknięcie sesji.
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:07:44
Data utworzenia:2006-12-29 23:07:44
Data modyfikacji:2006-12-29 23:07:45
Liczba wyświetleń:664