porządek XL sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 29 czerwca 2010 roku (wtorek) o godz. 900, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Podjęcie uchwał w sprawach:

1)       zmian w budżecie powiatu na rok 2010;

2)       ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego;

3)       udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łochów na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej Park Dębinka – ul. 1 go Maja w Łochowie” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą  Łochów  określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;

4)       udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łochów na dofinansowanie zadania p.n.: „Odwodnienie ulicy Dolnej w Łochowie” oraz upoważnienia  Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Łochów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;

5)       wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do podpisania umowy partnerskiej  określającej szczegółowe warunki partnerstwa oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;

6)        wyrażenia zgody na podpisanie z Miastem Węgrów porozumienia w celu przyjęcia do realizacji zadania pn. „przebudowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej Nr 4249 W – Aleja Siedlecka w Węgrowie w km od 1 + 590 do 1 + 805, o długości 225,5 mb”;

7.   Informacja o realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Węgrowie.

8.   Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.

9.Informacja o przestrzeganiu  i stosowaniu  przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Przyjęcie protokołu XXXIX  sesji Rady Powiatu  z dnia 26 kwietnia 2010 r.

12. Wolne wnioski i oświadczenia.

13. Zamknięcie sesji.

 

     PRZEWODNICZĄCA

          RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-11-02 15:32:01
Data utworzenia:2010-11-02 15:32:01
Data modyfikacji:2010-11-02 15:34:26
Liczba wyświetleń:464