Uchwała Nr XXXIII/255/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/183/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, p.n. „Korzystam z szansy” – Projekt Powiatu Węgrowskiego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1; art. 9 ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. – t.j. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)                       Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. § 1 uchwały nr XXIII/183/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, p.n. „Korzystam z szansy” – Projekt Powiatu Węgrowskiego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych – przyjmuje brzmienie:

„1. Wyraża się zgodę na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, p.n. „Korzystam z szansy” – Projekt Powiatu Węgrowskiego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych.

2. W ramach projektu Beneficjentem/Wnioskodawcą jest Powiat Węgrowski – Starostwo Powiatowe w Węgrowie, a realizatorem Starostwo Powiatowe w Węgrowie.

3. Projekt o którym mowa w ust. 1 realizowany jest w okresie od 20 października 2009 roku do 17 lipca 2010 roku”.  

2. § 2 cytowanej w ust. 1 uchwały przyjmuje brzmienie:

„1. Budżet projektu w ogólnej wysokości wynosi 291.361,00 zł, z kwotą dofinansowania 253.861,00 zł w tym:

1) w 2009 roku - 155.011,00 zł, z kwotą dofinansowania 135.211,00 zł

2) w 2010 roku – 136.350,00 zł, z kwotą dofinansowania 118.650,00 zł.

2. Określa się wkład własny Powiatu Węgrowskiego do projektu w wysokości 37.500,00 zł, w tym:

1) w 2009 roku w wysokości 19.800,00 zł, z tego 12.320,00 zł w postaci wkładu pieniężnego oraz 7.480,00 zł w postaci wkładu niepieniężnego;

2) w 2010 roku w wysokości 17.700,00 zł, z tego 4.830,00 zł w postaci wkładu pieniężnego oraz 12.870,00 zł w postaci wkładu niepieniężnego”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2009-11-13 13:29:27
Data utworzenia:2009-11-13 13:29:27
Data modyfikacji:2009-11-13 13:32:14
Liczba wyświetleń:450