Uchwała nr XIV/116/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Węgrowskiego

 

            Na podstawie art. 4 pkt 1  ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późn. zm./oraz oraz art. 1 ust. 2 pkt 3
i art. 4 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego  postanawia, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Starosty Węgrowskiego Pana Krzysztofa Fedorczyka w wysokości 8,5 % wynagrodzenia  otrzymanego w  2007 roku,
tj. 8682,24 zł brutto / słownie : osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze/.

                                                                      

§ 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Sekretarz Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-02-08 10:32:42
Data utworzenia:2008-02-08 10:32:42
Data modyfikacji:2008-02-08 10:39:17
Liczba wyświetleń:736