Uchwała Nr IX/68/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obslugi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn." Termomodernizacja budynku internatu LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej"

Na podstawie art. 12 pkt.8c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości do 199549,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć 00/100) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przenaczeniem na realizację w roku 2003 ptrzedsięwzięcia pod nazwą  "Termomodernizacja budynku internatu LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej".

2. Obsługę bankową pożyczki, o której mowa w punkcie 1 prowadzić będzie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie.

§ 2

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny niezupełny (weksel in blanco).

§ 3

Pożyczka spłacona będzie z subwencji i dochodów własnych Powiatu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Marianna Teresa Szostek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 15:19:28
Data utworzenia:2007-01-07 15:19:28
Data modyfikacji:2007-01-07 15:19:28
Liczba wyświetleń:527