Uchwała Nr VII/84/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/63/2011 z dnia 31 marca 2011 roku określającej zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2011 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z poźn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 Zmienia się  załącznik  Nr  1  do  Uchwały  Nr  V/63/11  Rady  Powiatu  Węgrowskiego z  dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2011 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

         Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/84/201

  Rady Powiatu Węgrowskie

 z dnia  16 czerwca 2011 r.

 

Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2011 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem:

632 579,00 zł

W tym na:

 

Rehabilitację zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

   

    30 000 zł

w tym:

finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu (art.11)

 

   0 zł

zwroty kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art.26e)

      

    15 000,00 zł

środki na podjęcie działalności gospodarczej (art.12a)

15 000,00 zł

finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40)

0,00 zł

 

Rehabilitację społeczną

 

 

602 579,00 zł

w tym:

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

     0 zł

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

   180 679,00 zł

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych

 

   52 000,00 zł

dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

   369 900,00 zł

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

                                                   0 zł

 

 

 

 

 

 

 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-07-05 11:39:57
Data utworzenia:2011-07-05 11:39:57
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:18
Liczba wyświetleń:344