Uchwała Nr XLII/ 334//10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego Węgrowie.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)  na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala ,co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym  Starostwa Powiatowego w Węgrowie ustalonym Uchwałą Nr IX/67/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 roku, zmienionym Uchwałami Nr  XXI/144/04  z dnia 30 grudnia 2004 roku oraz Nr XXXVIII/255/06 z dnia 25 września  2006 roku , Nr VI/43/07 z dnia 23 marca 2007 roku , Nr XVII/146/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku i Nr XXV/1999/09 z dnia 19 marca 2009 roku  dokonuje się następujących zmian:

 

1)W § 12 ust.2  :

a) p kt 12 otrzymuje brzmienie :

„12)stanowisko do spraw kontroli.”

       b) skreśla  się pkt 13 ( audytor wewnętrzny )

2)W § 14 dodaje się pkt 16 w brzmieniu :

„16)współdziałanie z organizacjami pozarządowymi „

3)W § 16 ust.2

a) w zakresie spraw obywatelskich i innych   skreśla się pkt 6

b)w zakresie ochrony zdrowia :

- pkt 6 otrzymuje brzmienie :

„6)inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu;

- dodaje się punkty 7,8,9  i 10 w brzmieniu :

„7)  opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

  8)  przekazywanie marszałkowi województwa mazowieckiego  informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach zdrowotnych;

  9)  pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia;

10)  podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.”

4 )W § 17 ust. 2  :

a) pkt 12 skreśla się wyrażenie : „oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,

b) skreśla się pkt 13.

5)W § 18

a) ust.2 pkt 20 otrzymuje brzmienie :

„20) przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a ponadto naliczanie na każdy miesiąc dotacji uprawnionym podmiotom na podstawie aktualnej liczby uczniów ( słuchaczy), „

b) ust.2 pkt 23 otrzymuje brzmienie :

23) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stypendium motywacyjnego dla uczniów, wynikającego z art.90b i 90c ustawy o systemie oświaty, wraz z koordynowaniem pracy komisji stypendialnej ,”

c) w ust.2 dodaje się punkty 31  i 32 w brzmieniu :

„31)nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania konkursowego w ramach współdziałania z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań oświatowych,

32)przygotowywanie cyklicznych opracowań w zakresie :

- informacji o przygotowaniu szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych Powiatu do funkcjonowania w danym roku szkolnym,

-informacji o stanie realizacji zdań oświatowych, w o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,

-prognozy rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie.

d)  w ust.2 w zakresie sportu dodaje się punkt 9 w brzmieniu :

„9)nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania konkursowego w ramach współdziałania z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań sportowych.

6)W § 19 ust.2  :

a)w zakresie gospodarki leśnej skreśla się punkty 11 i 12;

b)w zakresie ochrony i kształtowania środowiska skreśla się punkty 20,21,22.

7)  § 22   pkt 23 otrzymuje brzmienie :

„23)prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych,”

8) W § 26 pkt 6 otrzymuje brzmienie :

„6/ możliwość wystąpienia z roszczeniami:
a) zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej,

b)złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie przeciwko przedsiębiorcom, którzy dokonali czynu nieuczciwej praktyki rynkowej ,

c)zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem  kultury polskiej lub ochrony dziedzictwa narodowego lub ochrony konsumentów;”

9)W § 27 w zdaniu pierwszym po wyrazie” kontroli” skreśla się wyraz „wewnętrznej „

10)Skreśla się  dotychczasowy § 28.

11 )Dotychczasowy § 28a otrzymuje numer 28 .

12) W § 39 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„1.Starosta przyjmuje obywateli w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 9.00-11.00; Wicestarosta w piątki w godzinach 13.00-15.00.

13) Rozdział X Organizowanie działalności kontrolnej,   otrzymuje brzmienie:

„§ 42. Działalność kontrolna obejmuje:

1)      samokontrolę - wykonywaną przez każdego zatrudnionego w starostwie pracownika bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, która polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy przez pracowników w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa i obowiązki wynikające z posiadanego zakresu czynności,

2)      kontrolę funkcjonalną – wykonywaną przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz na innych stanowiskach biorących udział
w realizacji określonych zadań, operacji, procesów, itp., których obowiązki wykonywania kontroli funkcjonalnej zostały określone w zakresach czynności, bądź którzy do wykonywania tej kontroli zostali zobligowani na podstawie innych przepisów,

 3)  kontrolę instytucjonalną – wykonywaną przez:

a) audytora – zewnętrzny usługodawca,

b) komórki organizacyjne w stosunku do jednostek organizacyjnych powiatu
w zakresie właściwości kompetencyjnej w ramach działań poszczególnych wydziałów,

c) zespoły kontrolne powołane odrębnymi uchwałami Zarządu Powiatu.

§ 43. 1. Kontrola instytucjonalna obejmuje ocenę działalności jednostki organizacyjnej oraz pracę kierownika, w szczególności w zakresie:

1)      realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu obsługi klienta starostwa,

2)      prawidłowości gospodarowania mieniem,

3)      gospodarki finansowej.

2. Celem kontroli jest rzetelne i obiektywne zbadanie stanu faktycznego działalności komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych powiatu i porównanie go
z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Czynności kontrolne powinny odbywać się według kryteriów,  do których zalicza się: 

1) poprawność organizacyjną komórki lub stanowiska pracy z punktu widzenia realizowanych celów,

2) legalność – zgodność z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi,

3) gospodarność – ocena kontrolowanych zjawisk, procesów gospodarczych i finansowych z punktu widzenia racjonalności, efektywności i celowości podejmowanych decyzji,
a następnie ich realizacji: gospodarowanie aktywami jednostki, które umożliwiają uzyskanie przy najniższych nakładach optymalnych efektów,

4) celowość – zapewniająca eliminację działań niekorzystnych i zbędnych z punktu widzenia interesów jednostki, realizowane przez sprawdzanie, czy środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w planie finansowym,

5) rzetelność – zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym, a ze strony kontrolującego gwarancja, że podejmowane działania są wykonywane według najlepszej wiedzy
i umiejętności kontrolującego. 

4. W razie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień zadaniem kontroli jest:

1) ustalenie przyczyn i skutków nieprawidłowości,

2) wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

5. W przypadku stwierdzenia osiągnięć i przykładów godnych upowszechnienia zadaniem kontroli jest wskazanie osób, które przyczyniły się do nich w sposób szczególny.

§ 44. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kontrolnego ustala Starosta w drodze zarządzenia.”

  14) Paragrafy od  Nr 47 do Nr 51  otrzymują  numerację odpowiednio  45 do 49.

 

§ 2

 

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Starostwa Powiatowego w Węgrowie określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie  uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załącznik .doc276,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-11-19 13:34:22
Data utworzenia:2010-11-19 13:34:22
Data modyfikacji:2010-11-19 13:39:35
Liczba wyświetleń:414