Uchwała nr 335/187/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 24 listopada 2010 r. W sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Ja też potrafię”

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z  2001 roku, nr 142, poz. 1592 ze zmianami)

Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§1

 

Upoważnia się Pana Janusza Bauma – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Węgrowskiego w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pt. „Ja też potrafię” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

 

§ 2

 

Upoważnienie wydaje się na czas realizacji i rozliczenia projektu o którym mowa w §1.

 

§3

 

Upoważnienie może zostać cofnięte w każdej chwili w drodze odrębnej uchwały.

 

§4

 

Ustanie stosunku pracy powoduje unieważnienie upoważnienia.

 

§5

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta                                     

Leonard Rusjan – Wicestarosta                                     

Ewa Besztak – Członek Zarządu Powiatu                    

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu Powiatu                

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu Powiatu        

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "IR"
Data wytworzenia informacji:2010-12-01 13:51:39
Data utworzenia:2010-12-01 13:51:39
Data modyfikacji:2010-12-01 13:52:54
Liczba wyświetleń:356