Uchwała Nr XXXVIII/295/ 2010 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 3 pkt. 3 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§1

            Powiat Węgrowski przystępuje do projektu systemowego współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.2Rozwój   i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym zrealizowanie projektu systemowego „Śmiałym szczęście sprzyja”- edycja II, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

 

§2

            Powiat Węgrowski przeznacza na realizacje projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra p omocy rodzinie", Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy) jako wkład własny, zabezpieczone na ten cel odrębną uchwałą.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-04-12 13:06:35
Data utworzenia:2010-04-12 13:06:35
Data modyfikacji:2010-04-12 13:08:49
Liczba wyświetleń:458