Uchwała Nr XXXIII/216/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na sfinansowanie wykonania projektów technicznych i przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia co następuje:

 

§ 1

          Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wykonania projektów technicznych i przebudów dróg powiatowych.

 

§ 2

           Kwota zobowiązania, o której mowa w § 1 nie może przewyższyć 3547600 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset).

 

§ 3

           Zobowiązanie, o którym mowa  w § 1 pokryte zostanie w 2007r dochodami z subwencji w kwocie 3547600 zł.

 

§ 4

           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Zygmunt Dziwiński
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:25:49
Data utworzenia:2007-01-07 03:25:49
Data modyfikacji:2007-01-07 03:25:50
Liczba wyświetleń:572