Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr 9/6/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zmian do Regulaminu Domu Dziecka Julin w Kaliskach


Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się zmiany do Regulaminu Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Bogdan Doliński – Starosta                                     
Anna Brodacka – Bartoszuk - Wicestarosta                                                                                
Ewa Besztak – Członek Zarządu
Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu               
Leszek Onaszkiewicz – Członek Zarządu
 
 
Załącznik do uchwały nr 9/6/03
 
ZMIANY DO REGULAMINU 
Domu dziecka „Julin” w Kaliskach
 
 
W Regulaminie  Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach przyjętym uchwałą nr 273/149/01 z 26 czerwca 2001 r. zmienionym uchwałą nr 358/204/02 z 24 czerwca 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W Rozdziale VII § 45 ust. 2:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) zmniejszenie kieszonkowego  - w oparciu o Regulamin przyznawania i zmniejszania kieszonkowego, obowiązujący w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach”,
2) w pkt 5 skreśla się wyraz „etc.” i dodaje się wyrazy „ograniczenie finansów na dodatkowe zakupy”.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 01:05:58
Data utworzenia:2007-01-05 01:05:58
Data modyfikacji:2007-01-05 01:05:58
Liczba wyświetleń:544