Sprawozdanie nr 3/07 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 23 marca - 20 kwietnia 2007 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 29 marca 2007 r. Zarząd; 
1. podjął uchwały w sprawach:
a) upoważnienia dyrektora PCPR w Węgrowie do składania oświadczeń woli;
b) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
c) zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku;
2. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
3. pozostawił na dotychczasowym poziomie wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
4. rozpatrzył wniosek Prezesa Stowarzyszenia „Zamek Liw” o dofinansowanie organizacji I Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Węgrów – Dolina Liwca 2007” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1,2 tys. zł;
5. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1 tys. zł na dofinansowanie wycieczki wychowanków Domu Dziecka „JULIN”;
6. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty do 500 zł na pokrycie kosztów cateringu związanego ze spotkaniem organizowanym przez PODN i IPN;
7. rozpatrzył wniosek Burmistrza Łochowa o uregulowanie stanu prawnego gruntu dla gimnazjum w Łochowie i wyraził zgodę na dokonanie następującego podziału działek: nr 2061/6 – własność gminy, 2061/7 i 2061/8 – własność powiatu, ze współwłasnością terenu pod halą sportową.

W dniu 4 kwietnia 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:  
a) upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego;
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Węgrowie za 2006 r. i pokrycia straty;
d) zmian w Statucie SP ZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu;
2. zatwierdził porządek obrad VII sesji Rady Powiatu;
3. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za 2006 r. i  pokrycia straty;
4. podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku;
5. przyjął protokół z przeglądu placówki w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki w ZSZ w Ostrówku;
6. rozpatrzył wnioski Dyrektora ZSP w Łochowie o dofinansowanie wyjazdu uczniów LO do Włoch w ramach międzynarodowego programu wymiany międzyszkolnej   oraz o dofinansowanie wyjazdu uczniów LO na symulację sesji ONZ na Sardynii we Włoszech i postanowił dokonać zwiększenia planu wydatków ZSP o kwotę 1 tys. zł z przeznaczeniem na ten cel;
7. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów Festiwalu Piosenki o Zdrowiu i podjął decyzję o przeznaczeniu na ten cel kwoty 300 zł.

W dniu 12 kwietnia 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: 
a) zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”;
b) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego dla potrzeb KP PSP w Węgrowie”
c) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2007 r. zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych
d) zmian w budżecie powiatu;
e) zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
2. podjął uchwałę w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym;
3. przyjął do wiadomości opinię Składu Orzekającego RIO w Warszawie Zespół w Siedlcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w 2006 r.;
4. podjął decyzję o wytypowaniu do ubiegania się o dofinansowanie modernizacji pomieszczeń dydaktycznych w LO w Węgrowie w ramach komponentu B oraz II etapu modernizacji boiska przy ZSP w Węgrowie w ramach komponentu D Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza;
5. zatwierdził listę stypendystów stypendium sportowego;
6. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Pucharu Polski w Kick-Boxingu Semi, Light Contact i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę
1300 zł;
7. pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Policji o przeznaczenie kwoty 500 zł na nagrody dla zwycięzców konkursu „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.

W dniu 19 kwietnia 2007 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
b) powołania komisji konkursowej na kandydata na dyrektora ZSZ w Ostrówku;
2. zaakceptował projekt umowy na dofinansowanie ze środków własnych powiatu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku w 2007 r.;
3. podjął decyzję o wytypowaniu inwestycji na drogach Klimowizna – Jartypory i Pniewnik – Połazie oraz odnowienie nawierzchni z budową miejsc parkingowych w ul. Boh. Warszawy w Węgrowie  do ubiegania się o dofinansowanie w ramach komponentu A Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza;
4. zapoznał się z zestawieniem potrzeb termomodernizacyjnych powiatowych obiektów szkolnych i postanowił skierować do WFOŚiGW wnioski wstępne o dofinansowanie wszystkich wymienionych w nim robót;
5. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie organizacji V edycji powiatowego konkursu piosenki „Rozśpiewana szkoła” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 500 zł.  

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-05-07 09:50:16
Data utworzenia:2007-05-07 09:50:16
Data modyfikacji:2007-05-07 09:51:41
Liczba wyświetleń:622