Sprawozdanie Nr 4/2005 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 29 kwietnia do 29 czerwca 2005 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 6 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 12 maja 2005 r. Zarząd:
1.podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Węgrowie;
2.pozytywnie rozpatrzył wnioski:
a)Dyrektora SP ZOZ w Węgrowie o dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla potrzeb Szpitala Powiatowego (przeznaczone będą na ten cel środki zapisane już w budżecie powiatu);
b)Dyrektora PUP w Węgrowie o zwiększenie planu wydatków na 2005 r.;
c)Dyrektor PODN o wsparcie finansowe „IV Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych”;
d)Dyrektora ZSP w Węgrowie o dofinansowanie wyposażenia pracowni zajęć praktycznych w związku z praktycznymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe w zawodach: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych i elektryk w ZSP w Węgrowie, zaznaczając, że wysokość dofinansowania zostanie ustalona, gdy znana będzie kwota uzyskana ze sprzedaży maszyn i urządzeń, będących na stanie ZSP;
e)Dyrektora i Samorządu Uczniowskiego LO w Węgrowie o dofinansowanie „LICEALIÓW 2005” i podjął decyzję o przeznaczeniu na ten cel kwoty 2 tys. zł;
f)Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie o ufundowanie nagród dla uczestników V Węgrowskiego Jarmarku Literackiego i XI sesji popularnonaukowej „Ocalić od zapomnienia” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 200 zł;
3.rozpatrzył wniosek Naczelnik Wydziału „ŚRB” o przeznaczenie kwoty 500 zł na wsparcie imprezy „IX Europejski Zielony Dzień – Zając 2005” i postanowił, że w/w impreza może zostać wsparta kwotą 300 zł pochodzącą z  PFOŚiGW;
4.rozpatrzył wnioski Zarządu Oddziału PTTK w Węgrowie o dofinansowanie prezentacji multimedialnej walorów krajoznawczo – turystycznych pn. „Powiat Węgrowski dla turysty” oraz prac konserwatorskich kapliczki św. Jana Nepomucena w Węgrowie i podjął decyzję, że wnioski te powinny zostać zgłoszone do projektu budżetu powiatu na 2006 r.;
5.zapoznał się i nie zgłosił uwag do  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Osiedle „Północne” w Węgrowie;
6.zatwierdził aneks do porozumienia o współfinansowaniu inwestycji „Budowa sali gimnastycznej w Łochowie”;
7.podjął decyzję o nieodpłatnym przekazaniu komputerów na potrzeby edukacyjne LO w Węgrowie.

W dniu 19 maja 2005 r. Zarząd:
1.pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Łochowa o przekazanie dotacji na wyposażenie nowo wybudowanej sali gimnastycznej;
2.pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor WOK o przeznaczenie kwoty 1,5 tys. zł na zakup brakującego wyposażenia Zespołu Ludowego „Węgrowianie”;
3.rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego PSP oraz Zarządu Powiatowego ZOSP  o wsparcie organizacyjno – finansowe Powiatowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 3 tys. zł;
4.podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 300 zł na nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „Narkotykom mówię nie”;
5.podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zaliczenia ul. Piaskowej w Węgrowie (ciąg trasy śródmiejskiej) do kategorii dróg krajowych;
6.pozytywnie zaopiniował powołanie w ZSP w Węgrowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych.

W dniu 25 maja 2005 r. Zarząd:
1.podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
2.zatwierdził arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2005/2006;
3.ustalił przydział pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie;
4.pozytywnie rozpatrzył wniosek Kapituły Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Niepełnosprawnej o ufundowanie nagród dla uczestników Olimpiady;
5.podjął decyzję o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany (polegającej na wykreśleniu § 12 ust. 1) uchwały Nr XXII/150/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski w roku 2005;
6.podjął decyzję o wytypowaniu kandydata do nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
7.odbył w LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie spotkanie z dyrekcją tej szkoły.

W dniu 10 czerwca Zarząd:
1.zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Piaskowej w Węgrowie;
2.przyjął informację o rozwoju turystyki w powiecie węgrowskim;
3.przyjął informację o rozwoju kultury fizycznej i sportu  w powiecie węgrowskim;
4.zatwierdził porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
5.upoważnił Dyrektora SP ZOZ do przygotowania wniosku o dotację z programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005 dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które w dniu złożenia wniosku nie posiadają zaległości w spłacie zobowiązań znanych na dzień 31.12.2004 r;
6.podjął decyzję o odłożeniu podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej do momentu zakończenia procedury rejestracji w/w organizacji.

W dniu 16 czerwca 2005 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 oraz zabezpieczenia środków własnych na realizację Projektu w ramach Działania 2.2 ZPORR;
b)regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą oraz zabezpieczenia środków własnych na realizację Projektu w ramach Działania 2.2 ZPORR;
c)zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
d)wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego;
2.podjął uchwały Zarządu w sprawach:
a)wyrażenia zgody na podpisywanie umów na realizację stypendiów socjalnych ze środków EFS w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”;
b)współfinansowania kosztów związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym lokali zajmowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Węgrowskiego w budynku w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23 oraz niektórych innych kosztów funkcjonowania tych jednostek;
c)upoważnienia Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu i elewacji wieży zabytkowej w zespole muzealnym w Liwie”; 
d)upoważnienia Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w sprawach dotyczących prowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu i elewacji wieży zabytkowej w zespole muzealnym w Liwie”;
3.przyjął informację o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu węgrowskiego;
4.wyraził zgodę na udział Wydziału „OS” w portalu internetowym wydziałów edukacji starostw powiatowych.

W dniach 28 i 29 czerwca 2005 r. Zarząd:
1.podjął uchwały w sprawach:
a)udziału Powiatu Węgrowskiego w drugiej edycji Projektu w ramach Priorytetu 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ZPORR 2004 - 2006” Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz udzielenia uprawnień do zatwierdzenia projektów oraz wniosków i umów z nim związanych;
b)powołania Komisji Egzaminacyjnych do wniosków o awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego;
c)zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
2.podjął decyzję o przeznaczeniu z PFOŚiGW kwoty 4,5 tys. zł na konserwację rowów opaskowych przy zbiorniku retencyjnym (Zalewie) w Krypach;
3.rozpatrzył wniosek Dyrektora LO w Węgrowie o zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup biurek i ławek i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 3 tys. zł;
4.podjął decyzję o przygotowaniu projektu technicznego budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Ruchna na odcinku od Samorządowej Szkoły Podstawowej do Samorządowego Przedszkola;
5.nie zgłosił uwag do:
a)projektu aneksu do porozumienia w sprawie usprawnienia ruchu tranzytowego na drodze wojewódzkiej Nr 637;
b)projektu porozumienia dotyczącego wykonania odcinka ul. Nadrzecznej w Węgrowie;
6.przyjął do wiadomości:
a)propozycję Wójta Gminy Sadowne dotyczącą  budowy hali sportowej przy ZSP w Sadownem;
b)pismo Burmistrza Węgrowa pozytywnie opiniujące pozbawienie ul. Piaskowej kategorii drogi powiatowej;
c)uchwały Rady Gminy Stoczek w sprawach: upoważnienia Wójta Gminy Stoczek do podpisania porozumienia z Zarządem Powiatu w sprawie współfinansowania przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy stoczek w l. 2006 – 2009; upoważnienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia z Zarządem Powiatu w sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej Łochów – Twarogi – Gruszczyno.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:40:51
Data utworzenia:2006-12-29 23:40:51
Data modyfikacji:2006-12-29 23:40:51
Liczba wyświetleń:641