Sprawozdanie Nr 8/2004 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 26 listopada do 30 grudnia 2004 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 3 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 7 grudnia 2004 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) Regulaminu Organizacyjnego PUP;
b) zmian w budżecie powiatu na 2004 r.;
c) wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
2. przyjął  informację o wykonaniu zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2004 r;
3. wyraził zgodę na uruchomienie dwóch grup kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych II stopnia (sprzedawca) i III stopnia (mechanik pojazdów samochodowych) w ZSP w Węgrowie.

W dniu 15 grudnia 2004 r. Zarząd:
1. Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
b) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2005 rok;
c) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2005 rok;
d) nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w Węgrowie przy ul. Mickiewicza oznaczonej numerem ewidencyjnym 4200/2 o powierzchni 0,0155 ha;
e) upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z miastem Węgrów porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza wraz z przyłączem do budynków LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie";
2. zatwierdził sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w II półroczu 2004;
3. zatwierdził porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu;
4. podjął uchwały w sprawach:
a) powołania Powiatowej Komisji Konkursowej IX edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza;
b) powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
5. zapoznał się z wnioskiem Dyrektora SP ZOZ w Węgrowie o zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 786.880,85 zł na realizację inwestycji pn. "Zakup aparatu RTG wraz z modernizacją pomieszczeń pracowni RTG" w ramach funduszy strukturalnych;
6. przyjął do wiadomości wniosek Komendanta Powiatowego Policji o zabezpieczenie w budżecie na 2005 r. środków dla potrzeb Policji jednocześnie podejmując decyzję skierowaniu go do wyjaśnienia czy pomoc finansowa ze strony powiatu jest możliwa i w jakiej wysokości;
7. podjął decyzje o dofinansowaniu:
a) kwotą 1,2 tys. zł realizacji programu rewizyty młodzieży z Francji goszczącej w powiecie węgrowskim na zaproszenie LO w Węgrowie;
b) kwotą 600 zł zakupu 150 egz. map administracyjno - krajobrazowych powiatu węgrowskiego;
c) kwotą 500 zł .zakupu nagród dla uczestników konkursu literackiego "Pióro szuka talentu";
8. przyjął do wiadomości pismo Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego ZSP w Łochowie w sprawie nie ujęcia w projekcie budżetu środków na budowę hali sportowej i podjął decyzję, że w miarę możliwości przeznaczy środki na w/w inwestycję;
9. zatwierdził plan pracy PODN na rok 2005;
10.przyjął informację w sprawie wydatków bieżących oraz inwestycyjno - remontowych w latach 1999 - 2004 w przeliczeniu na 1 ucznia;
11.wyraził pozytywną opinię w sprawie zmiany kategorii dróg związanych z przebiegiem drogi Nr 63 na terenie miasta i powiatu Siedlce;
12.pozytywnie zaopiniował zaliczenie dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w gminie Liw.

W dniu 29 grudnia 2004 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2004 r.;
b) zmiany uchwały Rady Powiatu nr 14/93/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych, w tym renowacja zbiornika retencyjnego w Krypach";
c) zmiany uchwały Nr XX /139/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 r., na które przeznacza się środki PFRON;
d) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliskach - stanowiącej własność powiatu;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku;
b) zmian w budżecie powiatu na 2004 r.;
3. zatwierdził projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli na rok 2005;
4. pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SP ZOZ o  wyrażenie zgody  na zakup aparatu do badań elektrokardiograficznych dla potrzeb Przychodni Rejonowej w Węgrowie;
5. wytypował ZSP w Węgrowie, LO w Węgrowie, ZSP w Łochowie i ZSP w Sadownem  do realizacji przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna szkoła" programu "Przyjazna szkoła";
6. pozytywnie zaopiniował powierzenie funkcji wicedyrektora ZSP w Sadownem p. Sławomirowi Ryszawie;
7. rozpatrzył wniosek w sprawie przyznania środków na remont części dachu na budynku ZSP w Sadownem i postanowił, że zadanie to zgłoszone będzie do dofinansowania z rezerwy MENiS;
8. podjął decyzję o przyznaniu środków na wymianę instalacji elektrycznej zasilającej budynek oraz głównych urządzeń zabezpieczających w ZSP w Łochowie;
9. rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania XXXI Olimpiady Wiedzy Technicznej i XI Konkursu Prac Dyplomowych - Technik Roku i postanowił, że decyzja o wysokości dofinansowania zapadnie w marcu 2005 r.;
10.rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania  "Licealiów 2005" i podjął decyzję, że kwota wsparcia finansowego kształtować się będzie na poziomie lat ubiegłych i zostanie zabezpieczona w budżecie na 2005 r.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:53:09
Data utworzenia:2006-12-29 23:53:09
Data modyfikacji:2006-12-29 23:53:09
Liczba wyświetleń:674