Rok 2010

Uchwała nr XLII/340/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego Uchwała nr XLII/339/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego Uchwała nr XLII/338/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego Uchwała nr XLII/337/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego Uchwała Nr XLII/ 334//10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego Węgrowie.UCHWAŁA NR XLII/332/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 24. września 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminamipowiatu węgrowskiego umów partnerskich dotyczących realizacji i współfinansowania w 2011 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwaruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach Programu Wieloletniegopod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Uchwała Nr XLII/331/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.Uchwała Nr XLII/330/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Uchwała nr XLII/329/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu WęgrowskiegoUchwała Nr XLII/328/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację zabytkowego budynku dawnego Zajazdu w MiedznieUchwała Nr XLII/327/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza bocznego św. Marii Magdaleny w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w WęgrowieUchwała Nr XLI/325/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury do XI edycji Nagrody Marszałka Województwa MazowieckiegoUCHWAŁA NR XLI/324/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Uchwała Nr XL/322/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży RybackiejUCHWAŁA NR XL/317/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Węgrów z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej w Węgrowie” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Miastem Węgrów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. UCHWAŁA NR XL/316/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wierzbno na dofinansowanie programu edukacyjnego pn. „Czyste Krypy” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Wierzbno określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.UCHWAŁA NR XL/314/2010 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do podpisania umowy partnerskiej określającej szczegółowe warunki partnerstwa oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środkówUCHWAŁA NR XL/312//2010 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łochów na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej Park Dębinka – ul. 1 go Maja w Łochowie” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Łochów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Uchwała nr XXXIX/309/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki SpołecznejUchwała nr XXXIX/308/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Profesjonalna kadra” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoUchwała Nr XXXIX/307/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie nadania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego”. UCHWAŁA NR XXXIX/305/2010 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do podpisania umowy partnerskiej w sprawie współpracyUCHWAŁA NR XXXIX/304/2010 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej z Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do podpisania umowy partnerskiej w sprawie współpracy Uchwała nr XXXIX/303/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku strzelnicy sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych”Uchwała Nr XXXIX/302/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięciap.n. "Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem wraz z naprawą dachu oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej" Uchwała Nr XXXIX/298/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 r.w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2009.UCHWAŁA NR XXXVIII/ 297/ 2010 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Węgrowie w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w celu wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Uregulowanie stosunków wodnych rzek i rowów na terenie powiatu węgrowskiego po zagrożeniu powodziowym w 2010 roku oraz dalsza ochrona przed skutkami powodzi”Uchwała Nr XXXVIII/296/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2010 r.w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społeczoraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2010 roku, które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.na nej Uchwała Nr XXXVIII/295/ 2010 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.UCHWAŁA NR XXXVII/293/2010 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu pod nazwą Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie pod kątem stworzenia ogólnodostępnej noclegowej bazy turystycznej na terenie Powiatu Węgrowskiego finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś Ukraina 2007 – 2013, Priorytetu I, Działania 1.2 Rozwój turystyki UCHWAŁA NR XXXVII/292/2010 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu pod nazwą Rozbudowa,nadbudowa i przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie pod kątem stworzenia ogólnodostępnej noclegowej bazy turystycznej na terenie Powiatu Węgrowskiego finansowanego w ramach Programu Wspópracy Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, Priorytetu I Działania 1.2 Rozwój turystyki UCHWAŁA NR XXXVII/291/2010 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu pod nazwą „Przyszłość – to coś, co staje się w nas dziś” – działania ukierunkowane na ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój turystyki i agroturystyki obszarów przygranicznych finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś Ukraina 2007 – 2013, Priorytetu I, Działania 1.2 Rozwój turystykiUchwała nr XXXVII/289/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta UCHWAŁA NR XXXVI /288/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego ” oraz trybu i zasad jego nadawaniaUCHWAŁA NR XXXVI/287/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów. UCHWAŁA NR XXXVI/286/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2010 rokuw sprawie: wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych w tym obiektów mostowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w 2010 roku.UCHWAŁA NR XXXVI/285/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Rejonem Kosiw (Ukraina)Uchwała Nr XXXVI/284/2010 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 stycznia 2010 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2010 rokUchwała nr XXXVI/283/2010 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2010 Uchwała nr XXXVI/282/2010 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: procedury przygotowania, uchwalania budżetu Powiatu Węgrowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-02-10 15:00:48
Data utworzenia:2010-02-10 15:00:48
Data modyfikacji:2010-02-10 15:01:16
Liczba wyświetleń:1176