Uchwała Nr III/20/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

 

Na podstawie art.  17  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz § 38 ust. 1 pkt. c) i ust. 7 Statutu Powiatu Węgrowskiego – Uchwała Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. Nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujący  skład osobowy  KomisjiPromocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej:

 

1.

Pan Zygmunt Orłowski

- Przewodniczący Komisji

2.

Pani Ewa Besztak

- Członek Komisji

3.

Pani Anna Brodacka-Bartoszuk

- Członek Komisji

4.

Pan Krzysztof Fedorczyk

- Członek Komisji

5.

Pani Anna Mytkowska

- Członek Komisji

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:43:12
Data utworzenia:2007-01-07 03:43:12
Data modyfikacji:2007-06-11 00:39:44
Liczba wyświetleń:532