Uchwała nr XVII/149/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości

Na podstawie art.12 ust.8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (DZ.U z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami)oraz Uchwały nr XXXI/205/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DZ.U z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami)

 

§ 1

1.        Wyrazić zgodę na darowiznę na rzecz Gminy Łochów udziału w nieruchomości ½ działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr   2061/8, 2061/10, 2061/11 dla której prowadzona jest księga wieczysta  przez Sąd Rejonowy w Węgrowie KW nr 46525 stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego w związku z budową hali sportowej.

2.          Wyrazić zgodę na darowiznę na rzecz Gminy Łochów udziału w nieruchomości

3 ha w Julinie z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr   5/3 dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Węgrowie KW nr 35595 stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego

§ 2

Zasady rozliczenia nakładów poniesionych przez Miasto i Gminę Łochów związanych z budową hali sportowej znajdującej się na działce określonej w § 1 ust.1 ustalone zostanie w odrębnym porozumieniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-07-10 10:41:48
Data utworzenia:2008-07-10 10:41:48
Data modyfikacji:2008-07-10 10:43:39
Liczba wyświetleń:690