Uchwała nr VI/41/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie zobowiązania Sekretarza Powiatu Węgrowskiego do złożenia oswiadczenia lustracyjnego

Na podstawie art. 8 pkt. 31 i art. 56 ust. 2  ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dz. U. nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu  uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Zobowiązuje się Sekretarza Powiatu Węgrowskiego do złożenia na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu  informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały. .
  2. Informuje się, że nie złożenie  oświadczenia lustracyjnego w terminie określonym w ust. 1 spowoduje  odwołanie z zajmowanego stanowiska.

 

§ 2

  1. Upoważnia się  Przewodniczącego Rady Powiatu Węgrowskiego do przekazania  oświadczenia lustracyjnego Sekretarza Powiatu Węgrowskiego do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
  2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Węgrowskiego do informowania Rady Powiatu o podjętych działaniach, a zwłaszcza o nie złożeniu oświadczenia w określonym terminie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady  Powiatu.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-08-20 12:31:54
Data utworzenia:2007-08-20 12:31:54
Data modyfikacji:2007-08-20 12:33:48
Liczba wyświetleń:536