Uchwała nr XXVIII/227/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r. dz. U. 261, poz. 2603 z późn. zm.) i art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

§ 1

wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Miasta Węgrowa nieruchomości położonej na terenie gminy Liw, obręb Krypy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1099/1 o pow. 18,1255 ha, będącej własnością Powiatu Węgrowskiego z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-turystyczne. Dla nieruchomości  prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Węgrowie księga wieczysta KW nr 10531.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  PRZEWODNICZĄCA

    RADY POWIATU

 

Anna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Geodezji Kartografii
Data wytworzenia informacji:2009-07-08 11:46:01
Data utworzenia:2009-07-08 11:46:01
Data modyfikacji:2009-07-09 14:44:10
Liczba wyświetleń:448