Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała nr 276/158/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie realizacji zadań publicznych Powiatu Węgrowskiego z zakresu kultury, promocji i turystyki w 2010 r.

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o   wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Uchwały Nr XXXIII/256/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Węgrowskiego w roku 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z Uchwałą nr 238/142/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań z zakresu kultury, promocji i turystyki w 2010 r., Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Z budżetu Powiatu Węgrowskiego udziela się dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury, promocji i turystyki zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 2

2.       Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Powiatu Węgrowskiego na realizację zadań publicznych Powiatu Węgrowskiego z zakresu kultury, promocji i turystyki zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

3.       Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Powiatu Węgrowskiego z zakresu kultury, promocji i turystyki ze względu na uchybienia formalne zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 2

 

Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

Z wy branymi podmiotami, o których mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta                                        

Leonard Rusjan – Wicestarosta                                       

Ewa Besztak – Członek Zarządu Powiatu               

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu Powiatu             

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu                   

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załączniki.doc69,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "KPT"
Data wytworzenia informacji:2010-04-08 14:27:14
Data utworzenia:2010-04-08 14:27:14
Data modyfikacji:2010-04-08 14:33:29
Liczba wyświetleń:430