Rok 2004

Uchwała Nr XIV/95/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza sUchwała Nr XIV/95/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza sUchwała Nr XX/139/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/127/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zUchwała Nr XXI/147/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.zmieniająca Uchwałę Nr XX/139/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatruUchwała Nr XVI/102/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/95/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiUchwałą Nr XII/85/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 stycznia 2004 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w ŁochowieUchwała Nr XX/137/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest zarząd powiatuUchwała Nr XIV/93/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia p.n. Wykorzystanie doliny Liwca dla cUchwała Nr XIX/134/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnychUchwała Nr XIII/87/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w JaworkuUchwała Nr XIV/94/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu węgrowskiegoUchwała Nr XII/84/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w WęgrowieUchwała Nr XII/81/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004Uchwała Nr XII/83/04 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie. Uchwała Nr XII/86/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie pomieszczeń zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaUchwała Nr XIV/93/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia p.n. „Wykorzystanie doliny LiwcUchwała Nr XIV/90/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwaly nr VIII/49/99 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 czerwca 1999 r. o utworzeniu środków specjalnych Zarządu Dróg Powiatowych w WęgrowieUchwała Nr XIV/89/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycie w planowanych dochodach powiatu w 2004r. Uchwała Nr XIV/92/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach, w tym placUchwała Nr XV/98/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2003 r. i pokrycia stratyUchwała Nr XV/100/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Łochów prowadzenia zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i ŁochówUchwała Nr XV/101/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.Uchwała Nr XV/97/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2003Uchwała Nr XVI/107/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, z uwzględnieniem Uchwała Nr XVI/104/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej Uchwała Nr XVI/114/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego Uchwała Nr XVI/110/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku Starostwa PowiatowUchwała Nr XVI/111/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja Domu Dziecka w Julinie&#Uchwała Nr XVI/105/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworku. Uchwała Nr XVII/118/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumień dotyczących realizacji i wspólfinansowania zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów Uchwała Nr XVII/119/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego realizacji i wspólfinansowania zadań z zakresu budowy, odbudowy i przebudowy dróg powiatUchwała Nr XVI/112/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami"Uchwała Nr XVII/115/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2004-2006. Uchwała Nr XVIII/126/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/107/2004 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych orazUchwała Nr XVIII/127/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/102/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrUchwała Nr XVIII/121/04 Rady Powiatu Węgrowskieg z dnia 10 września 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzUchwała Nr XVIII/122/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 Uchwała Nr XVIII/123/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu nr 1, lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym na działce nr 5/6 położonej w Kaliskach gm. Łochów, działki nr 5/4, 5/5, 5/7 położonej w KUchwała Nr XX/138/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wykonania projektów budowlanych przebudowy dróg powiatowych Uchwała Nr XXI/144/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Uchwała Nr XXI/149/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliskach - stanowiącej własnośc Powiatu.Uchwała Nr XXI/149/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliskach - stanowiącej własnośc Powiatu.Uchwała Nr XXI/143/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w Węgrowie przy ul. Mickiewicza oznaczonej numerem ewidencyjnym 4200/2 o powierzchni 0,0155 haUchwała Nr XVIII/124/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i nr 2 w budynku mieszkalnym na działce nr 5/6 oraz działki nr 5/4. 5/5, 5/7 położonej w Kaliskach gm. ŁochówUchwała Nr XVI/103/04 Rady Powiatu Węgrowskieg z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychUchwała Nr XVI/113/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 r.Uchwała Nr XVIII/125/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Muzeum Zbrojowni na Zamku w LiwieUchwała Nr XX/135/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r. Uchwała Nr XVI/113/04 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO Z DNIA 23 czerwca 2004 r. W sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 r.Uchwała Nr XIX/134/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych Uchwała Nr XIV/88/04 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 26 marca 2004r. w sprawie zmian w bud?ecie powiatu na 2004 r. Uchwała Nr XIV/96/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2003Uchwała Nr XIX/128/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.Uchwała Nr XIX/129/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie. Uchwała Nr XIX/130/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie przebudowy ulicy Piaskowej w WęgrowieUchwała Nr XIX/131/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 rok w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości Uchwała Nr XIX/132/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 Uchwała Nr XIX/133/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Uchwała Nr XV/99/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu StatutuUchwała Nr XVI/106/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie przekształcenia szkół ponadgimnazjalnych – technikum.Uchwała Nr XVII/116/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie przebudowy dróg powiatowych: - Nr 36103 Jasiorówka –Brzuza -Sadowne - ul. Piwnej w Węgrowie Uchwała Nr XVII/117/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.Uchwała Nr XVIII/120/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.Uchwała Nr XX/140/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX /129 /04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie. Uchwała Nr XX/136/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom oraz ośrodkom i placówkom szkolno - wychowawczym o uprawnieniach szkół publicznych. Uchwała Nr XXI/142/04 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z miastem Węgrów porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza wraz z przyłączem do budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie Uchwała Nr XXI/141/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.Uchwała Nr XXI/145/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2005Uchwała Nr XXI/146/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2005 Uchwała Nr XXI/147/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/139/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XXI/148/04 rok Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Węgrowie nr XIV/93/04 z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie doliny Liwca dla celów turystycznych, w tym renowacja zbiornika retencyjnego w Krypach”. Uchwała Nr XIV/91/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-08 00:06:31
Data utworzenia:2007-01-08 00:06:31
Data modyfikacji:2007-01-08 00:06:45
Liczba wyświetleń:970