Uchwała Nr I/6/06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wyga?niecia mandatu radnego

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2b, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późżn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pana Mariana Dzięcioła w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat, wskutek wyboru na Burmistrza Miasta Łochowa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Klub Radnych Wspólny Powiat
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:39:54
Data utworzenia:2007-01-07 03:39:54
Data modyfikacji:2007-06-11 00:33:38
Liczba wyświetleń:616