Uchwała nr XVI/139/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdroqwotnej w Węgrowie za 2007 r. i przeznaczenia zysku brutto

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2002 r., nr 121, poz. 694 z późn. zm) rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2007 rok, na które składają się:

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
  2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który postronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 053 807,53 złotych.
  3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk brutto 21 005, 45 złotych.
  4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

 

§ 2.

Zatwierdza się przeznaczenie zysku brutto w kwocie 21 005,45 złotych (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięć złotych i czterdzieści pięć groszy) na zwiększenie Funduszu Zakładu.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-07-09 09:43:58
Data utworzenia:2008-07-09 09:43:58
Data modyfikacji:2008-07-09 09:46:54
Liczba wyświetleń:759