Uchwała Nr XXI/147/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.zmieniająca Uchwałę Nr XX/139/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatru

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z poźn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

                                                                                              § 1

 

Zmienia się uchwałę Nr XX/139/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

                                                                                              § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie i Kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

 

 

                                                                                              § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/147/04  Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 30 grudnia 2004  r.

 

Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające samorządowi powiatowemu według algorytmu przekazywania środków Funduszu na realizację zadań przewidzianych ustawą.

 

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem:

    640 392 zł

W tym na:

 

Rehabilitację zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

   

     20 000 zł

w tym

zobowiązania dot. zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne art.26

 

     0,00 zł

finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy art. 38 i 40

      

      0,00 zł

pożyczki na rozpoczęcie działalności art. 12

      20 000 zł

 

Rehabilitację społeczną

 

 

   620 392 zł

w tym:

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

     54 876 zł

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

    141 726 zł

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych

 

   155 510 zł

dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

   268 280 zł

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

                                                   0,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:38:39
Data utworzenia:2006-12-29 21:38:39
Data modyfikacji:2006-12-29 21:38:40
Liczba wyświetleń:520