Porządek XV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 roku

 Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego     w     dniu   30 kwietnia  2004 r.   (piątek)     o godz. 1100w  Starostwie   Powiatowym   w   Węgrowie,  sala  konferencyjna z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Interpelacje i zapytania radnych.
6.       Rozpatrzenie Sprawozdania  z wykonania budżetu powiatu  węgrowskiego za rok 2003:
a)       odczytanie:
-          opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sprawozdaniu,
-          wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2003,
-          opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
b)       dyskusja,
c)        podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2003.
7.       Ocena działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.
8.       Podjęcie uchwal w sprawach:
1)            zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Węgrowie za rok 2003 i pokstraty
2)            Zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu
3)            Powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych  Miast Węgrów i Łochów
4)            Zmian w budżecie powiatu na rok 2004.
9.       Ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym .
10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.    Przyjęcie protokółu XIV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w  dniu 26 marca 2004 roku.
12.    Wolne wnioski i oświadczenia.
13.    Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 22:01:00
Data utworzenia:2006-12-29 22:01:00
Data modyfikacji:2006-12-29 22:01:00
Liczba wyświetleń:648