Uchwały - rok 2014

uchwała nr 401/130/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania budżetu na rok 2014uchwała nr 402/130/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatuuchwała nr 403/130/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu węgrowskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć uchwała nr 404/130/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 ruchwała nr 405/130/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowychuchwała nr 406/130/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofertowego na realizację zadań publicznych z obszaru nauka, edukacja, oświata i wychowanieuchwała nr 407/130/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofertowego na realizację zadań publicznych z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportuuchwała nr 408/132/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 409/132/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2033uchwała nr 410/133/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenie wysokości wadium do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie m. Łochów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 2382 o pow. 0,1601 ha, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1W/00050469/3uchwała nr 411/133/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowieuchwała nr 412/134/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 413/134/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowieuchwała nr 414/134/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowieuchwała nr 415/135/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 416/135/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uchwała nr 417/137/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 418/137/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowieuchwała nr 419/138/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie, w której nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektorauchwała nr 420/138/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ostrówku, w której nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektorauchwała nr 421/138/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofertowego na realizację zadań publicznych z obszaru nauka, edukacja, oświata i wychowanieuchwała nr 422/138/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 423/138/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynków oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami 2216;23 i 2216;21 posadowionych na działce nr 2216 położonej w Węgrowie znajdującej się w zarządzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowieuchwała nr 424/138/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przekazania na rzecz Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach samochodu osobowegouchwała nr 425/138/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przekazania na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku samochodu osobowegouchwała nr 426/138/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie w zakresie realizacji programu pilotażowego „Aktywny Samorząd”uchwała nr 427/139/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Węgrowskiego w związku z realizacją zadania pn. „Zakup dwóch ubrań gazoszczelnych oraz zakup aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Straży pożarnej w Węgrowie”uchwała nr 428/138/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetuuchwała nr 429/139/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańuchwała nr 430/140/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowieuchwała nr 431/140/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2013 rokuchwała nr 432/140/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 433/140/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015uchwała nr 434/141/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworkuuchwała nr 435/141/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworkuuchwała nr 436/141/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku uchwała nr 437/141/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańuchwała nr 438/142/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem gabinetu lekarskiegouchwała nr 439/142/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2014 r.uchwała nr 440/142/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2014uchwała nr 441/142/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowychuchwała nr 442/142/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofertowego na realizację zadań publicznych z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowegouchwała nr 443/142/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofertowego na realizację zadań publicznych z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportuuchwała nr 444/143/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 kwiatnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze rokowańuchwała nr 445/143/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 446/145/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 447/145/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Partnerskiego Projektu pn. „Changing identities uniting cultures” z Programu ERASMUS+ Edukacja Szkolna Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkółuchwała nr 448/147/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworkuuchwała nr 449/147/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowieuchwała nr 450/148/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworkuuchwała nr 451/149/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościąuchwała nr 452/149/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofertowego na realizację zadań publicznych z obszaru ochrona i promocja zdrowiauchwała nr 453/149/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofertowego na realizację zadań publicznych z obszaru turystyka i krajoznawstwouchwała nr 454/150/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowieuchwała nr 455/151/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 456/151/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworkuuchwała nr 457/151/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworkuuchwała nr 458/151/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworkuuchwała nr 459/151/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia III Otwartego Konkursu Ofertowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportuuchwała nr 460/151/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy Nagrobku Katarzyny z Kurowskich Smorągiewiczowejuchwała nr 461/152/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowieuchwała nr 462/152/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 463/153/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 455/151/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r. uchwała nr 464/154/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 465/154/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie umorzenia należności za świadczone usługi medyczne uchwała nr 466/154/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania okresowego stypendium sportowego Powiatu Węgrowskiego dla zawodników amatorów przygotowujących się do zawodów sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2014 roku – tura IIuchwała nr 467/155/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 468/155/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowieuchwała nr 469/155/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowieuchwała nr 470/155/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegouchwała nr 471/155/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowychuchwała nr 472/156/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze rokowańuchwała nr 473/156/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 474/157/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowieuchwała nr 475/157/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 476/157/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegouchwała nr 477/158/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 478/159/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 479/160/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia dyrektorom jednostek oświatowych zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela dodatku funkcyjnego na rok szkolny 2014/2015uchwała nr 480/160/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu w Węgrowie za I półrocze 2014 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy o finansach publicznychuchwała nr 481/160/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r.uchwała nr 482/160/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 483/160/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowieuchwała nr 484/161/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem gabinetu lekarskiego uchwała nr 485/161/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnegouchwała nr 486/162/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 487/163/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przekazania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie nakładów inwestycyjnychuchwała nr 488/163/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przekazania na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie nakładów inwestycyjnychuchwała nr 489/164/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowieuchwała nr 490/164/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2014 r.uchwała nr 491/164/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r. uchwała nr 492/165/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r. uchwała nr 493/165/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowychuchwała nr 494/166/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2015 roku uchwała nr 495/166/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Polsko – francuska wymiana młodzieży” uchwała nr 496/166/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r. uchwała nr 497/167/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem gabinetu lekarskiegouchwała nr 498/167/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przekazania na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku nakładów inwestycyjnychuchwała nr 499/167/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przekazania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie nakładów inwestycyjnychuchwała nr 500/167/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przekazania na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie nakładów inwestycyjnychuchwała nr 501/167/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r. uchwała nr 502/167/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowegouchwała nr 503/168/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r.uchwała nr 504/168/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 505/168/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przekazania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie nakładów inwestycyjnychuchwała nr 506/168/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie nakładów inwestycyjnychuchwała nr 507/168/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Uzupełniającego na realizację zadań publicznych z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportuuchwała nr 508/169/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.uchwała nr 509/170/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2013-12-31 00:00:00
Data utworzenia:2013-12-31 11:19:43
Data modyfikacji:2013-12-31 11:19:58
Liczba wyświetleń:488