Uchwała nr XXXIX/309/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 9b ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz 415 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33), uchwala się, co następuje:

 

§1

  1. Pozytywnie opiniuje się wniosek Starosty o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej będącego komórką organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do wysokości 80% kosztów utworzenia.
  2. Jako wkład własny Powiat Węgrowski na realizację przedsięwzięcia  przeznacza środki do kwoty 19.868,00 zł.(słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych).
  3. Wniosek, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2010-10-22 13:08:21
Data utworzenia:2010-10-22 13:08:21
Data modyfikacji:2010-10-22 13:10:06
Liczba wyświetleń:398