Sprawozdanie Nr 3/09 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 19 marca – 17 kwietnia 2009 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 23 marca 2009 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach: 
a) zmian w budżecie na 2009 r.;
b) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;
2. zatwierdził wniosek zbiorczy dotyczący zmian w pozycjach w planie finansowym na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych;
3. zatwierdził zakres prac termomodernizacyjnych w ZSP w Węgrowie, w budynku szkolnym Miedznie oraz w ZSP w Sadownem finansowanych w roku 2009 z WFOŚiGW. Ponadto Zarząd ustalił zasady współfinansowania przez powiat i gminę Sadowne inwestycji w Sadownem;
4. wyraził zgodę Wójtowi Gminy Sadowne na realizację zadania: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej szkoły na zaplecze kuchenne dla Szkoły Podstawowej;
5. ustalił na 27,5 tys. zł dla Węgrowa i 12.1 tys. zł dla Łochowa wysokość środków finansowych na 2009 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Łochowa i Węgrowa;
6. rozpatrzył wniosek o zwiększenie wydatków na halę sportową w Łochowie i zaakceptował go w części dotyczącej kosztów modernizacji nagłośnienia hali oraz wykonania rolet ochronnych i przysłaniających okna. Środki na ten cel zostaną przekazane po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
7. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie WKS „Sfinks” i wyraził zgodę na bezpłatne noclegi dla uczestników POLISH OPEN oraz na przeznaczenie kwoty 1,5 tys. zł na zakup nagród;
8. rozpatrzył wniosek o zwiększenie planu finansowego ZSZ w Ostrówku w celu zabezpieczenia budynku przed włamaniem i zaakceptował go w części dotyczącej założenia alarmu;
9. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 400 zł na ufundowanie pucharów dla najlepszych uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego;
10. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 300 zł zakupu nagród dla uczestników powiatowego etapu IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu;
11. wyraził zgodę PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. na przebudowę stacji transformatorowej na działce 5901 w Węgrowie oraz na budowę linii kablowej niskiego napięcia na działce nr 5885 i złącza kablowego średniego napięcia na działce nr 5901.

W dniu 31 marca 2009 r. Zarząd: 
1. podjął uchwały w sprawach:
a) powierzenia jednostce organizacyjnej obowiązków zamawiającego oraz upoważnienia Dyrektora ZDP w Węgrowie do podpisania umowy z wykonawcą;
b) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
2. wstępnie zatwierdził propozycję Burmistrza Węgrowa dotyczącej zamiany Zalewu w Krypach na część działki nr 5886;
3. rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Sójkówek i Wiczogęby o wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze Sadowne – Wilczogęby i postanowił, że droga ta będzie remontowana w miarę możliwości;
4. pozytywnie rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Czerwonka i Czerwonka Folwark o wykonanie remontu drogi. Jednocześnie Zarząd postanowił rozważyć wdrożenie procedury zmierzającej do przekazania w/w drogi gminie;
5. rozpatrzył wniosek mieszkańców Miedzny o wykonanie chodnika i położenie asfaltu na ul. Ogrodowej i postanowił, że inwestycja będzie zrealizowana w 2010 r. (tak jak zapisane jest to w WPI) jeśli pozwolą na to możliwości finansowe;
6. podjął decyzję o sfinansowaniu wbudowania dodatkowego głosu do organów znajdujących się w Bazylice Mniejszej w Węgrowie. Środki na ten cel przekazane zostaną po spełnieniu wszystkich formalności wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
7. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1,5 tys. zł na organizację konkursu „Plastyka w obrzędach i zwyczajach – Wielkanoc 2009’ oraz Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;
8. podjął decyzję o złożeniu wniosków o dofinansowanie remontów bieżących z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej;
9. wyraził zgodę na ufundowanie nagrody rzeczowej dla ucznia ZSP w Węgrowie – laureata II etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej;
10. podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 500 zł kosztów zakupu nagród dla uczestników II Ogólnopolskiego Turnieju Unihokeja w kategorii U-17;
11. wyraził zgodę na przyznanie 12 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego dla ucz. ZSP w Sadownem;
12. zatwierdził listę stypendystów Stypendium Starosty Węgrowskiego;
13. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 500 zł na zakup nagród dla uczestników konkursu „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”.

W dniu 6 kwietnia 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: 
a) likwidacji Technikum wchodzącego w skład ZSP w Łochowie;
b) likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład ZSP w Łochowie;
c) wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewicz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie;
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Węgrowie za rok 2008 i przeznaczenia zysku brutto;
e) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.
f) zaciągnięcia kredytów na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu;
g) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomoderrnizacja budynku głównego oraz pawilonu II w ZSP w Węgrowie”;
h) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomoderrnizacja budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych”;
i) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomoderrnizacja budynku dydaktycznego ZSP w Sadownem wraz z wymiana poszycia dachowego oraz przebudową wejścia głównego”.;
j) udzielenia dotacji na rozbudowę organów o dodatkowy głos językowy w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgrowie;
k) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 pn.: 1. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”; 2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”;
l) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2008;
2. pozytywnie ocenił działalność PCPR;
3. przyjął informację o stanie bezpieczeństwa;
4. pozytywnie ocenił działalność SP ZOZ.
5. zatwierdził porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu;
6. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za rok 2008 i pokrycia straty;
7. wyraził zgodę na zwiększenie o 2,5 tys. zł środków na sfinansowanie wykonania prac związanych z instalacją nowej sieci telefonicznej i instalacji komputerowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie;
8. podjął decyzję o zakupie 100 egzemplarzy książki „Cepelia w Węgrowie w latach 1946 – 1997”;
9. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 8 tys. zł na zakup patelni elektrycznej do kuchni w internacie ZSP w Węgrowie;
10. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 1 tys. zł wyjazdów na basen wychowanków SOS-W w Węgrowie;
11. przyjął informację o organizowanej w dn. 25.04.2009 r. XI Spartakiadzie Pracowników Samorządowych.

W dniu 15 kwietnia 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w Statucie SP ZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu;
b) regulaminu dodatków dla nauczycieli;
c) przyjęcia darowizny;
2. zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
3. przyjął do wiadomości opinię RIO dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2008 r.
4. podjął uchwały w sprawach:
a) zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności WTZ na 2009 r.;
b) zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Stoczek do kategorii dróg gminnych;
c) zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Radzymin;
5. zaakceptował propozycję Burmistrza Węgrowa dotyczącą opracowania dokumentacji technicznej kompleksowej modernizacji ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Nadrzecznej, ul. Nadrzecznej i przebudowę w ścieżkę rowerową chodnika w ul. Piwnej od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania z ul. Spacerową;
6. przyjął do wiadomości oświadczenie dotyczące praw autorskich do koncepcji przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie i podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej w/w inwestycji z wykorzystaniem tej koncepcji
7. pozytywnie ocenił działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku w 2008 r.;
8. wyraził zgodę na nadanie statusu Powiatowego I Przeglądowi Piosenki Przedszkolnej oraz postanowił przeznaczyć kwotę 500 na realizację w/w imprezy;
9. zatwierdził regulamin konkursu na „Najlepszą pracę naukową o tematyce regionalnej dotyczącej powiatu węgrowskiego” i ustalił wysokość nagród dla laureatów;
10. określił sposób i zakres realizacji zadania wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r.;
11. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł na dofinansowanie kosztów organizacyjnych Finału Wojewódzkiego XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2009-04-21 15:11:11
Data utworzenia:2009-04-21 15:11:11
Data modyfikacji:2009-04-21 15:12:12
Liczba wyświetleń:600