Uchwała nr XV/123/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 208 roku w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Węgrowski

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – t.j. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku – t.j. Nr 256,     poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez uczniów szkoły prowadzącej stołówkę ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku  (tzw. wsad do kotła). Wyliczone kwoty zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.

2. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez inne osoby ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki  (tzw. wsad do kotła i koszty przygotowania). Wyliczone kwoty zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.

3. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały zawiera wykaz szkół prowadzących stołówki szkolne oraz wysokość opłaty za korzystanie z posiłku.

4. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały zawiera wykaz szkół prowadzących żywienie zbiorowe w internacie oraz wysokość całodobowej opłaty za korzystanie z posiłków.

5. Z posiłków w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.

6. Za uczniów, którym przyznano świadczenie w postaci zakupu posiłku – opłaty wnosi właściwy ośrodek pomocy społecznej bądź inna osoba fizyczna lub prawna, przy czym opłata ustalana jest w wysokości opłaty za korzystanie z posiłków przez ucznia.

 

§ 2

 

1. Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.

2. Opłata za wrzesień wnoszona jest do 5 września.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, wyznaczyć inny  niż określony w ust. 1 i 2 termin wniesienia opłaty za korzystanie za posiłku w stołówce szkolnej.

4. Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nieskorzystania z posiłku  i wysokości opłaty za dany posiłek. Rodzic, prawny opiekun ucznia lub osoba dorosła korzystająca z posiłku zgłasza przed przygotowaniem posiłku w szkole okres nieskorzystania z posiłku. W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana.

 

 

5. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły oraz innej osoby uprawnionej do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty  za korzystanie z posiłku w stołówce za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności z zastrzeżeniem ust. 6. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji   z posiłku przez ucznia lub pracownika szkoły oraz innej osoby uprawnionej do korzystania  z posiłku w stołówce szkolnej.

6. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku   w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego oraz dyrektorom szkół, w których funkcjonują stołówki szkolne.

 

§ 4

 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2008 roku.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/123/08

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 28 marca 2008 roku

 

 

 

 

Wykaz szkół prowadzących stołówki szkolne

oraz wysokość opłaty za korzystanie z posiłku:

 

 

 

L.p.

 

 

Nazwa szkoły

 

Wysokość opłaty za korzystanie z posiłku

1.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

 

 

Uczniowie – 3,50 zł.

Pozostali – 6,00 zł.

2.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Łochowie

 

 

Uczniowie – 3,20 zł.

Pozostali – 4,20 zł.

3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Sadownem

 

Uczniowie szkoły podstawowej – 2,50 zł.

Pozostali uczniowie – 2,90 zł.

Pozostali – 4,00 zł.

Pozostali uczniowie szkół podstawowych Gminy Sadowne za 0,5 litra I dania – 1,50 zł.

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/123/08

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 28 marca 2008 roku

 

 

 

 

Wykaz szkół prowadzących żywienie zbiorowe w internacie

oraz wysokość całodobowej opłaty za korzystanie z posiłków:

 

 

L.p.

 

 

Nazwa szkoły

 

Wysokość całodobowej opłaty

za korzystanie z posiłków

 

1.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

 

 

7,00 zł.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2008-04-04 14:21:00
Data utworzenia:2008-04-04 14:21:00
Data modyfikacji:2008-04-04 14:25:00
Liczba wyświetleń:691