Uchwała Nr VIII/58/03 Rady Powiatu Węgrowskiegoz dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w regulaminie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/116/2000 Rady Powiatu Węgrowskiego z 13 września 2000 roku.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia                   26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:  

§ 1 

W regulaminie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/116/2000 Rady Powiatu Węgrowskiego z 13 września 2000 roku dokonuje się następującej zmiany:

1) W § 15 regulaminu, po ust. 1, dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wynagrodzenie za pracę w państwowej komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości, egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego przysługuje w wysokości 1/3 wartości godziny ponadwymiarowej nauczyciela – za egzamin ustny,                      5 godzin ponadwymiarowych nauczyciela – za pisemny egzamin dojrzałości.”

 § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 15:20:45
Data utworzenia:2007-01-07 15:20:45
Data modyfikacji:2007-01-07 15:20:45
Liczba wyświetleń:599