Uchwała Nr 1/1/02 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002r.


Na podstawie art. 61a i 61b ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 155, poz. 983 z późniejszymi zmianami) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Zarząd Powiatu uchwala,co następuje:
§ 1
1.      Zmienia się przeznaczenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna, rozdział 85302 Domy pomocy społecznej w kwocie 16.267 zł na zadania bieżące powiatu w dziale 853 Opieka społeczna, rozdział 85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 16.267 zł.
2.      Zmienia się przeznaczenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna, rozdział 85304 Rodziny zastępcze w kwocie 78.750 zł na zadania bieżące powiatu w dziale 853 Opieka społeczna, rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 65.875 zł i rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 12.875 zł.
 
§ 2
1. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę         95.017 zł
Dział 853 Opieka społeczna                                                               95.017 zł
Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej                                         16.267 zł
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego                                                                16.267 zł
rozdział 85304 Rodziny zastępcze                                                    78.750 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne                                                         78.750 zł
 
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę            95.017 zł
Dział 853 Opieka społeczna                                                               95.017 zł
Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze                      12.875 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                          12.875 zł
Rozdział 85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                       16.267 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               4.800 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                          6.017 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych                                                    3.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                       2.000
§ 4430 Różne opłaty i składki                                                            450
Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie                          65.875
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                      19.737
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                       227
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                          2.911
§ 4270 Zakup usług remontowych                                                    40.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                       3.000
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie Zarządu:
Bogdan Jan Doliński – Starosta                               
Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk – Wicestarosta                                                                                 
Ewa Grażyna Besztak – Członek Zarządu
Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu               
      Leszek Henryk Onaszkiewicz – Członek Zarządu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 01:15:54
Data utworzenia:2007-01-05 01:15:54
Data modyfikacji:2007-01-05 01:15:54
Liczba wyświetleń:519