Uchwała Nr 5/3/02 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie na rok 2003.

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie ustalonego uchwałą Nr V/13/99 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 1999 roku (z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§ 1

       1. Na wniosek Starosty Węgrowskiego, w Starostwie Powiatowym w Węgrowie ustala się na rok 2003 następujący plan etatów:

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość etatów

1.

Zarząd Powiatu

2

2.

Skarbnik Powiatu

1

3.

Sekretarz Powiatu

1

4.

Wydział Finansowy

7

5.

Wydział Organizacyjny / łącznie ze stanowiskiem ds. ochrony zdrowia /

6

6.

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

7

7.

Wydział Architektury i Budownictwa

4

8.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

8

9.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

18

10.

Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

2

11.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

5

12.

Wydział Zarządzania Kryzysowego

3

13.

Zespół Radców Prawnych

1

14.

Stanowisko ds. promocji powiatu współpracy z organizacjami pozarządowymi

1

15.

Rzecznik Prasowy

-

16.

Rzecznik Konsumentów

0,2

Ogółem

66,2

 

2. Na zadania z zakresu budownictwa realizowane przez Urząd Gminy w Łochowie:          0,5 etatu

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Bogdan Doliński – Starosta                                     

Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk – Wicestarosta                                                                                 

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu               

      Leszek Onaszkiewicz – Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Marzena Gromek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 21:12:18
Data utworzenia:2007-01-07 21:12:18
Data modyfikacji:2007-01-07 21:12:18
Liczba wyświetleń:559