Sprawozdanie Nr 3/2006 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 10 marca do 28 kwietnia 2006 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 20 marca 2006 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia dwóch szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych wchodzących w skład ZSP w Sadownem;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) przyjęcia rocznych sprawozdań z:
 wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w 2005 r.;
 wykonania planu finansowego SP ZOZ w Węgrowie;
 wykonania planu finansowego Muzeum  - Zbrojowni na Zamku w Liwie;
b) umorzenia należności SP ZOZ w Węgrowie za świadczone usługi medyczne;
c) sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Węgrowie;
3. podjął decyzję o ogłoszeniu konkursów na kandydata na dyrektora LO w Węgrowie oraz na kandydata na dyrektora PODN w Węgrowie;
4. podjął decyzję o ograniczeniu do 15 t nośności na drodze powiatowej 36206 Jaczew – Kąty.

W dniu 30 marca 2006 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
b) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
2. wyraził zgodę na zwolnienie PRDM „MIKST” Sp. z o.o. o z opłat za zajęcie pasa drogowego;
3. określił wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na 2006 r. oraz dodatku motywacyjnego na I półrocze 2006 r.;
4. pozytywnie zaopiniował  określone przez szkoły wydatki obligatoryjnie wymagane w odniesieniu do stypendiów unijnych z EFS;
5. wyraził zgodę na zakup programów „Vulcan” dotyczących zarządzania placówkami oświatowymi;
6. podjął decyzję o dofinansowaniu wyjazdów na basen uczniów SOS-W w Węgrowie;
7. podjął decyzję o dofinansowaniu  Międzynarodowego Turnieju Szachowego dla dzieci i młodzieży z udziałem reprezentantów Białorusi, Ukrainy i Litwy;
8. pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor PSSE w Węgrowie o ufundowanie nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2006.

W dniu 11 kwietnia 2006 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:  
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Węgrowie za 2005 r. i podziału zysku;
b) powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów;
c) zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
d) określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2006 r., na które przeznacza się środki PFRON;
e) powierzenia Miastu Węgrów prowadzenia zadań publicznych z zakresu biblioteki powiatowej;
2. pozytywnie ocenił działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie za rok 2005;
3. przyjął Informację o realizacji "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie węgrowskim";
4. przyjął Informację o stanie dróg powiatowych po sezonie zimowym 2005/2006;
5. zatwierdził porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu;
6. podjął uchwały w sprawach: 
a) upoważnienia Dyrektora ZSP w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem „Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w pawilonie głównym”;
b) upoważnienia Dyrektora ZSP w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego „Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w pawilonie głównym”;
c) sprzedaży lokali użytkowych położonych na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Węgrowie;
7. przyjął sprawozdanie z wykonania planu pracy PODN w Węgrowie za rok 2005 oraz informację opisową z wykonania dochodów i wydatków budżetowych;
8. wyraził zgodę na przedłużenie nauczania indywidualnego ucz. kl. I LO w Sadownem do końca bieżącego roku szkolnego;
9. pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie o pomoc w organizacji IV Festynu Archeologicznego;
10. negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnik Wydziału „ŚRB” o uruchomienie kwoty 1,5 tys. zł na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji geologicznej.

W dniu 26 kwietnia 2006 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ w Węgrowie;
2. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
3. pozytywnie ocenił działalność SP ZOZ w Węgrowie w 2005 r.;
4. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
5. podjął uchwały w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora LO w Węgrowie oraz Dyrektora PODN w Węgrowie;
6. postanowił, że powiat węgrowski uczestniczył będzie w rządowym programie wspierania wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r.;
7. podjął decyzję o podziale dotacji na zadania z zakresu kultury;
8. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia kl. I d LO w Łochowie;
9. pozytywnie zaopiniował zaliczenie ul. B. Joselewicza w Węgrowie do kategorii dróg gminnych oraz zaliczenie drogi Andrzejewo – Pieńki Żaki (pow. ostrowski) do kategorii dróg gminnych. 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:40:08
Data utworzenia:2006-12-29 23:40:08
Data modyfikacji:2006-12-29 23:40:08
Liczba wyświetleń:679