Sprawozdanie Nr 5/2006 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 9 czerwca do 29 września 2006 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 11 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 21 czerwca 2006 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach: 
a) powołania komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego;
b) przystąpienia do III edycji konkursu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów”;
c) przekazania w nieodpłatne użytkowanie monitora do kamery przemysłowej;
d) zmian w budżecie powiatu na 2006 r.
2. przyjął informację zbiorczą z projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szk. 2006/2007;    
3. przyjął informację zbiorczą dotyczącą subwencji oświatowej w r. 2006 dla szkół i placówek oświatowych w porównaniu z planami finansowymi tych placówek;
4. ustalił wysokość dodatków funkcyjnego i motywacyjnego dla nowo powołanych dyrektorów od 1.09.2006 r.;
5. ustalił na 4.08.2006 r. termin przetargu na wyłonienie nabywców lokali w budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Węgrowie;
6. przyjął do wiadomości informację Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie dotacji z FOGR na przebudowę drogi Wierzbno – Grębków.

W dniu 4 lipca Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) powołania komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego;
b) upoważnienia Dyrektora ZSP w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury obiektów sportowych w ZSP Węgrowie – etap I”;
c) upoważnienia Dyrektora ZSP w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury obiektów sportowych w ZSP Węgrowie – etap I”;
d) zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
e) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych w budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Węgrowie;
2. pozytywnie rozpatrzył wniosek o przeznaczenie kwoty 25 tys. zł na wykonanie dokumentacji niezbędnej do zmiany sposobu użytkowania byłego internatu LO w Węgrowie na budynek biurowy;
3. ustalił wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na II półrocze 2006 r.;
4. przyjął informację o jakości pracy szkoły z mierzenia całościowego przeprowadzonego przez Kuratorium Oświaty – Delegatura w Siedlcach w ZSP w Węgrowie;
5. rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Krypach (gm. Wierzbno) o przyznanie środków na realizację programu z zakresu gospodarki odpadami i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę równą 10% wartości zadania ale nie więcej niż 2 tys. zł (źródłem finansowania będzie PFOŚiGW);
6. podjął decyzję o uczestnictwie delegacji powiatu węgrowskiego w Dożynkach Wojewódzkich i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 2,8 tys. zł z PFOŚiGW.
7. przyjął do wiadomości pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawach:
a) złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 36103 Jasiorówka – Brzuza – Sadowne z mostem na rzece Ugoszcz”,. Zobowiązał jednocześnie Dyrektora ZDP do przygotowania dokładnego rozliczenia wydatków dotychczas poniesionych na bieżące utrzymanie dróg oraz na inwestycje drogowe; 
b) sfinansowania robót II etapu trasy śródmiejskiej w Węgrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637, nie zgłaszając uwag do aneksu do porozumienia z dnia 20.01.2005 r. w w/w sprawie;
8. przyjął oświadczenie wykonawcy remontów cząstkowych na drogach powiatowych – firmy PRMiD „BUDOMOST” z Białegostoku - o rezygnacji z dalszego wykonywania w/w prac.

W dniu 19 lipca 2006 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
b) upoważnienia Dyrektora ZDP do zawierania umów na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach planów wydatków na poszczególne lata budżetowe;
2. pozytywnie rozpatrzył wniosek Wiceprezesa Zarządu Okręgowego PZW w Siedlcach o wsparcie finansowe działalności statutowej Kół Wędkarskich Nr 26, 27 i 28;
3. wyraził zgodę na zwolnienie ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Wiceprezesa ZO ZNP w Węgrowie w wymiarze ½ etatu;
4. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie remontu dachu „starej” sali gimnastycznej przy ZSP w Węgrowie i postanowił wystąpić o wsparcie finansowe tego zadania z rezerwy celowej 0,6% subwencji oświatowej z tytułu wypadków losowych;
5. zapoznał się z wnioskiem w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Mickiewicza w Węgrowie i podjął decyzje, że sprawa ta zostanie przekazana do rozpatrzenia wykonawcy trasy śródmiejskiej w Węgrowie, w ramach której zlokalizowane jest w/w skrzyżowanie;
6. przyjął informacje o:
a) wydatkach dotychczas poniesionych na bieżące utrzymanie dróg oraz na inwestycje drogowe;
b) naborze do klas I-szych szkół ponadgimnazjalnych;
c) wynikach matur w roku 2006;
d) sposobie realizacji zaleceń zawartych w informacji Kuratorium Oświaty w sprawie zewnętrznego mierzenia jakości pracy LO, LP, ZSZ i Technikum przy ZSP w Węgrowie.

W dniu 27 lipca 2006 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
2. rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego PSP o dofinansowanie zakupu wyposażenia i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 50 tys. zł;
3. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Miedznie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodni Rodzinnej” w Miedznie;
4. przyjął informację dotyczącą wydatków na bieżące utrzymanie dróg.

W dniu 3 sierpnia 2006 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
2. wyraził zgodę na zwiększenie limitu klas I-szych w LO w Węgrowie oraz TM przy ZSP w Węgrowie;
3. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 15 tys. zł na adaptację na dwie pracownie lekcyjne pomieszczeń w LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie;
4. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 500 zł na nagrody dla uczestników II Międzynarodowego Festiwalu Sportowego Węgrów’2006 oraz o zapewnieniu uczestnikom z zagranicy zakwaterowania i wyżywienia;
5. przyjął sprawozdanie z wykonania planu pracy PODN za I półrocze 2006 r.;
6. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia SOS-W w Węgrowie;
7. zapoznał się z informacją Komendanta Powiatowego PSP dotyczącą sytuacji pożarowej na obszarach leśnych będących własnością prywatną;
8. zapoznał się z apelem Sekretarz Zarządu oddziału PTTK w Węgrowie o podjęcie działań zmierzających do zwalczania zanieczyszczania rzeki Liwiec i udzielił odpowiedzi w tej sprawie.

W dniu 17 sierpnia 2006 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) nadania statutu PCPR w Węgrowie;
b) nadania statutu PUP w Węgrowie;
2. przyjął informację o zakończeniu trzyletniego programu Socrates Comenius – projektu „Działania kulturalne drogą rozwoju szkoły” realizowanego przez SOS-W w Węgrowie;
3. podjął decyzję o przystąpieniu do procedury opracowania projektu przystosowania na archiwum pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie;
4. wyraził zgodę na objęcie przez „WIEŚCI WĘGROWSKIE” patronatu nad Mazowieckim Świętem Chleba, które odbędzie się 17.09.2006 r.

W dniu 30 sierpnia 2006 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w I półroczu 2006 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2006 r.;
b) zmian w budżecie powiatu na 2006 r.
3. wyraził zgodę na przeniesienie na rzecz nabywców lokali w budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Węgrowie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na budowę (dotyczy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego);
4. wyraził zgodę na zwiększenie o 2 etaty obsługi w nowej hali sportowej przy ZSP w Węgrowie;
5. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego 2 uczniom SOS-W w Węgrowie oraz 2 uczniom ZSP w Łochowie. 

W dniu 7 września 2006 r. Zarząd:
1. pozytywnie zaopiniował kandydaturę p. Ewy Sulowskiej na stanowisko wicedyrektora ZSP w Łochowie oraz p. Moniki Sulińskiej - Bieńkowskiej na stanowisko wicedyrektora LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie;
2. odjął decyzję o przeznaczeniu z rezerwy budżetowej ogólnej kwoty 7 tys. zł  na wyposażenie dwóch nowych pracowni lekcyjnych w LO w Węgrowie;
3. wyraził zgodę na przyznanie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych uczniowi SOS-W w Węgrowie oraz wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla uczennicy SOS-W w Węgrowie;
4. wyraził zgodę na zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na garażowanie samochodu służbowego PUP w Węgrowie.

W dniu 14 września 2006 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego „Domu Dziecka” „Julin” w Kaliskach;
2. odbył spotkanie z Dyrektorem Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
3. wyraził zgodę na zakup i przekazanie w użytkowanie SP ZOZ ambulansu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Węgrowie;
4. wyraził zgodę na przekazanie z rezerwy budżetowej kwoty 15 tys. zł na realizację programu rządowego „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” oraz zatwierdził zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium;
5. pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Łochowie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na remont łazienek;
6. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla dwojga uczniów LO w ZSP w Sadownem, dla ucznia SOS-W w Węgrowie oraz dla ucznia ZSP w Węgrowie;

W dniu 21 września 2006 r. Zarząd:
1. przyjął rezygnację p. Zbigniewa Góraja z funkcji dyrektora ZSP w Sadownem, postanawiając jednocześnie o ogłoszeniu konkursu na kandydata na w/w stanowisko;
2. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: 
a) zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
b) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego;
c) zmiany uchwały Nr XXXIV/221/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2006 r., na które przeznacza się środki PFRON
d) nadania Statutu ZDP w Węgrowie;
3. zatwierdził ponadto:
a) informację o stanie leśnictwa, rybactwa i gospodarki wodnej w  powiecie węgrowskim;
b) sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w I półroczu 2006 r;
c) porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu;
d) treść pisma okólnego w sprawie opracowania projektu budżetu powiatu na 2007 r. oraz harmonogram prac nad projektem budżetu powiatu na 2007 r.;
4. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia LO w Węgrowie oraz dla uczennicy ZSZ w Ostrówku.

W dniu 27 września 2006 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu;
2. przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
3. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
4. pozytywnie ocenił przygotowanie szkół i placówek oświatowych do funkcjonowania w roku szkolnym 2006/2007.;
5. zatwierdził dwie grupy kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych w ZSP w Węgrowie;
6. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 750 zł na dofinansowanie przejazdów wychowanków SOS-W w Węgrowie na basen;
7. nie wniósł uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały Rady Powiatu Mińskiego w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mińsk Mazowiecki.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:42:07
Data utworzenia:2006-12-29 23:42:07
Data modyfikacji:2006-12-29 23:42:08
Liczba wyświetleń:682