Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uzyskiwanie wpisu szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Powiat Węgrowski

I.  Nazwa: Starostwo Powiatowe; ul. Przemysłowa 5; 07-100 Węgrów.
 
II. Podstawa prawna: art. 82 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. – t.j. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 
III. Wymagane dokumenty: zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać: 
1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4. statut szkoły lub placówki,
5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
 
IV.  Opłaty: nie pobiera się opłat.
 
V. Termin załatwienia sprawy: w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
 
VI. Jednostka prowadząca sprawę: Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego  w Węgrowie; ul. J. Piłsudskiego 23; 07-100 Węgrów, telefon / faks 0257923408 (I piętro, pokój 11 i 13).
 
VII. Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach.
 
VIII.Dodatkowe informacje: w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2010-01-28 11:40:58
Data utworzenia:2010-01-28 11:40:58
Data modyfikacji:2010-01-28 11:43:56
Liczba wyświetleń:617