Uchwała Nr XXIV/161/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r.w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2004

 

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 136  ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (Dz. U.  z 2003 r., Nr  15, poz. 148 z późn. zm.)  Rada  Powiatu  Węgrowskiego  postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

W wyniku rozpatrzenia Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu węgrowskiego  za rok 2004 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania i o wniosku Komisji Rewizyjnej - udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2004.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:28:42
Data utworzenia:2007-01-07 01:28:42
Data modyfikacji:2007-01-07 01:28:42
Liczba wyświetleń:599