Sprawozdanie nr 5/2003 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 28 marca do 25 kwietnia 2003 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 3 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 8 kwietnia 2003 r.:
1. Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawach:
a) zmiany uchwały nr VIII/48/99 z dn. 30 marca 1999 r. w sprawie finansowania jednostek budżetowych w formie środków specjalnych;
b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego;
c) powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Węgrowie.
2. Zarząd przyjął informację o działalności SP ZOZ w Węgrowie.
3. Zarząd przyjął informację dotyczącą stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym 2002/2003.
4. Zarząd zatwierdził porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego.
5. Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 800 zł na ufundowanie nagrody laureatowi II etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej.
6. Zarząd zatwierdził aneks do porozumień zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu Węgrowskiego a Zarządami Gmin Łochów i Stoczek dotyczących świadczenia usług w zakresie stacjonarnej opieki społecznej.
7. Zarząd zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego ZSZ w Węgrowie na rok szkolny 2002/2003.
8. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wierzbnie dotyczący wsparcia finansowego działalności PKPS.

W dniu 15 kwietnia 2003 r.:
1. Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu konkursów na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach, Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie.
2. Zarząd podjął uchwały Zarządu w sprawach:
a) ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach;
b) ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie;
c) ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie;
d) zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
3. Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 800 zł na dofinansowanie konferencji naukowej pn. „Obywatel Norwid”.
4. Zarząd zatwierdził wykaz przedsięwzięć ekologicznych do realizacji w 2003 r. na terenie powiatu węgrowskiego.
5. Zarząd wydał pozytywną opinię w związku z procedurą dotyczącą zaliczenia drogi Miedzanka – Warchoły do dróg gminnych.
6. Zarząd zatwierdził treść porozumienia z Burmistrzem Miasta Węgrowa i Burmistrzem Miasta Łochowa w sprawie powierzenia zadań bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Węgrowa i miasta Łochowa.
7. Zarząd zatwierdził treść porozumienia dotyczące zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, na wykonanie których gminy przekażą środki finansowe powiatowi.
8. Zarząd zatwierdził treść porozumienia dotyczące zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w Węgrowie, na wykonanie których powiat przekaże środki finansowe miastu Węgrów.
9. Zarząd wyraził zgodę na zainstalowanie koło Starostwa Powiatowego tablicy ostrzegawczej „STOP WYPADKOM”.
10. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek  w sprawie dofinansowania XV edycji konkursu pn. „Szczęśliwa Rodzina”.
11. Zarząd odrzucił ze względów formalno - prawnych wniosek nauczycieli ZSZ w Węgrowie w sprawie wykupu gruntu pod garażami zlokalizowanymi na terenie posesji przy ZSZ.
12. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek najemców lokali w budynku mieszkalnym przy ZSZ dotyczący wykupu zajmowanych mieszkań.
13. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ZSZ w Węgrowie  w sprawie zwiększenia upustu od wyceny zajmowanego przez niego mieszkania.

W dniu 24 kwietnia 2003 r.:
1. Zarząd rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego.
2. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
3. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ w Węgrowie.
4. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora WOK o dofinansowanie wyjazdu zespołu AVOCADO na Mistrzostwa Polski.
5. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komitetu Głównego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych o pomoc finansową w organizacji olimpiady.
6. Zarząd zatwierdził umowę na dostarczenie mediów do budynku mieszkalnego znajdującego się na działce 394/2 w Jaworku.
7.Zarząd zaakceptował wniosek do WFOŚIGW o aneksowanie umowy pożyczki.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-05-07 10:37:41
Data utworzenia:2007-05-07 10:37:41
Data modyfikacji:2007-05-07 10:39:17
Liczba wyświetleń:651