Porządek XI sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku

 
 
         Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego     w     dniu    30  grudnia  2003 r.   (wtorek)  o godz. 1000w  Starostwie   Powiatowym   w   Węgrowie,  sala  konferencyjna z następującym porządkiem obrad:
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu  za II półrocze 2003 roku.
6.       Interpelacje i zapytania radnych.
7.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  na 2004 rok
2)      zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2004 rok
3)      zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie
4)      zmiany Uchwały nr IV/30/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003
5)      zmian w budżecie powiatu na rok 2003
6)      zmieniająca uchwały nr X/74/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2003 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprwnych.
8.        Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji na obszarze powiatu.
9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.   Przyjęcie protokółu X sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w  dniu 12 listopada 2003 roku.
11.   Wolne wnioski i oświadczenia.
12.   Zamknięcie sesji.
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:58:34
Data utworzenia:2006-12-29 21:58:34
Data modyfikacji:2006-12-29 21:58:34
Liczba wyświetleń:751