Uchwała nr 82 /50/ 07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.

 

 

 

 

Na podstawie art. 188 ust1pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami ) oraz § 10 Uchwały Nr V / 34 / 07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§1

 

1. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 049,00

1 049,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 049,00

1 049,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 049,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1 049,00

0,00

710

Działalność usługowa

3 766,00

3 766,00

71015

Nadzór budowlany

3 766,00

3 766,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 448,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

492,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

12,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

842,00

4270

Zakup usług remontowych

492,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

367,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

439,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

150,00

0,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

0,00

1 165,00

4410

Podróże służbowe krajowe

533,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

189,00

0,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

503,00

0,00

750

Administracja publiczna

1,00

1,00

75011

Urzędy wojewódzkie

1,00

1,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

1,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1,00

0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 607,00

2 607,00

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

2 607,00

2 607,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

1,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

473,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

14,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

905,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 119,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 579,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

123,00

0,00

 

Ogółem:

7 422,00

7 422,00

 

2. Zmienia się plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administr4acji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

85295

Pozostała działalność

(Realizuje PCPR)

4 759,00

4 759,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 512,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 735,00

4270

Zakup usług remontowych

899,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

3 024,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

348,00

0,00

 

3.  Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

020

Leśnictwo

0,00

1,00

02001

Gospodarka leśna

0,00

1,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

1,00

600

Bezpieczeństwo publiczne

3 712,00

3 712,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

3 712,00

3 712,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 712,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

864,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

2 790,00

 4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00

58,00

750

Administracja publiczna

428,00

1 044,00

75020

Starostwa powiatowe

428,00

314,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

428,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

90,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

224,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0,00

730,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

730,00

757

Obsługa długu publicznego

0,00

24 110,00

75702

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

0,00

24 110,00

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

0,00

24 110,00

758

Różne rozliczenia

32 377,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

32 377,00

0,00

4810

Rezerwy-

 z przeznaczeniem na: D. 020 -1,00 D.750 – 616,00

D. 757 – 24 110,00. D. 801 – 7 650,00,

32 377,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

20 783,00

28 433,00

80120

Licea ogólnokształcące

11 547,00

19 097,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

(Realizuje LO Węgrów)

878,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

(Realizuje ZSP Łochów)

3 182,00

 0,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

(Realizuje LO Węgrów)

715,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(Realizuje: ZSP Sadowne-379,00, ZSP Łochów-1 545,00, LO Węgrów-5205,00)

0,00

7 129,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

(Realizuje ZSP Sadowne)

0,00

1 212,00

4260

Zakup energii

(Realizuje :zwiększenie ZSP Łochów, zmniejszenie-ZSP Sadowne)

1 332,00

4 635,00

4270

Zakup usług remontowych

(Realizuje LO Węgrów)

59,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

(Realizuje LO Węgrów)

992,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

(Realizuje ZSP Łochów-1 800,00, Lo Węgrów-740,00)

0,00

2 540,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

(Realizuje ZSP Łochów)

0,00

400,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

(Realizuje :zwiększenie –ZSP Łochów, zmniejszenie-ZSP Sadowne-764,00, LoWęgrów-457,00)

1 221,00

1 070,00

4410

Podróże służbowe krajowe

(Realizuje:zwiększenie- ZSP Sadowne-33,00, LO Węgrów-34,00, zmniejszenie- ZSP Łochów)

133,00

67,00

4430

Różne opłaty i składki

(Realizuje ZSP Sadowne-153,00, LO Węgrów-690,00)

843,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

(Realizuje ZSP Łochów)

0,00

1 515,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

(Realizuje LO Węgrów)

 

60,00

0,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

(Realizuje ZSP Sadowne-525,00, LO Węgrów-4,00)

0,00

529,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

(Realizuje LO Węgrów)

2 132,00

0,00

80130

Szkoły zawodowe

 2 273,00

2 373,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

(Realizuje ZSP Węgrów)

1 275,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(Realizuje: ZSP Węgrów-502,00, ZSZ Ostrówek-23,00)

0,00

525,00

4270

Zakup usług remontowych

(Realizuje  ZSP Węgrów)

0,00

78,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

(Realizuje ZSP Węgrów)

25,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

(Realizuje ZSP Sadowne)

935,00

0,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

(Realizuje ZSZ ostrówek)

38,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

(Realizuje :ZSP Węgrów-720,00, ZSZ Ostrówek-15,00)

0,00

735,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

(Realizuje ZSP Sadowne)

0,00

1 035,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6 963,00

6 963,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

1 502,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

203,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 020,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 236,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 538,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

245,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

219,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

166,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

0,00

426,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 153,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

265,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

900,00

0,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 473,00

0,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

580,00

852

Pomoc społeczna

18 549,00

18 549,00

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

10 653,00

13 210,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

3,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

2 555,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

6 885,00

4220

Zakup środków żywności

0,00

2 128,00

4260

Zakup energii

0,00

1 629,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 516,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 200,00

0,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

609,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

103,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

225,00

0,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

10,00

85204

Rodziny zastępcze

2 052,00

2 052,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

2 052,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 052,00

0,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

2 469,00

2 469,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

476,00

4120

Składki na fundusz pracy

0,00

628,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

130,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 312,00

4300

Zakup usług pozostałych

68,00

0,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

136,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

601,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

164,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 370,00

0,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

53,00

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

3 375,00

818,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

(Realizuje PCPR)

0,00

518,00

4120

Składki na fundusz pracy

(Realizuje PCPR)

37,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

(Realizuje PCPR- zwiększenie-80,00 środki od GM. Łochów, zmniejszenie -15,00 –środki od Wojewody, śr. Powiatu-648,00, Świetlica Soch-222)

583,00

,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(Realizuje: Zwiększenie: PCPR- środki. Wojewody .-54,00, środki własne powiatu-246,00,,zmniejszenie- Dom Dziecka „Julin”)

1 122,00

300,00

4260

Zakup energii

(Realizuje Dom Dziecka „Julin”)

1 154,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

(Realizuje: Dom Dziecka „Julin”-281,00, PCPR środki Wojewody-39,00)

320,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

(Realizuje PCPR – środki od Gminy Łochów )

80,00

0,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

(Realizuje PCPR-79,00-Śr.powiatu, 348,00-świetlica socjoterapeut.)

79,00

0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

388,00

388,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

388,00

388,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

388,00

4300

Zakup usług pozostałych

245,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

26,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

117,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 630,00

4 630,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

330,00

330,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

281,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

32,00

0,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

298,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

49,00

85410

Internaty i bursy szkolne

(Realizuje ZSP Sadowne)

1 658,00

1 658,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 658,00

4270

Zakup usług remontowych

1 658,00

0,00

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

2 642,00

2 642,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 64200

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2 142,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

500,00

 

Razem:

80 867,00

80 867,00

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.  

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:

 

    1. Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski  

 

    2. Leonard Rusjan – Wicestarosta

 

    3. Ewa Besztak – Członek Zarządu

 

    4. Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

 

    5. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-01-17 12:18:37
Data utworzenia:2008-01-17 12:18:37
Data modyfikacji:2008-01-22 10:09:09
Liczba wyświetleń:455