Uchwała Nr IV/46/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2011

Na podstawie art. 19  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 16 ust. 1 Statutu Powiatu Węgrowskiego (załącznik do uchwały Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 15 , poz. 199 z 1999r. z późn. zm.)) Rada Powiatu Węgrowskiego  uchwala co, następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2011

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

         Traci moc uchwała nr III/36/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2011.

 

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Plaan pracy Rad na 2011 rok - do scalenia.doc44,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 11:35:16
Data utworzenia:2011-05-12 11:35:16
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:20
Liczba wyświetleń:374