Uchwała Nr 74/55/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.

Na podstawie  art.128 ust1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r nr15 poz.148 z późn) zmianami oraz § 9 Uchwały  Nr XII/82/2004 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2004r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004, Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§1  

1.      Zwiększa się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8.000 zł.

Dział, Rozdział, §

 Nazwa dział, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia zł

851

Ochrona zdrowia

8000

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

8000

2110

Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

8000

2.      Zmniejsza się plan wydatków na   zadania administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę  18 183 zł.

Dział, Rozdział, §

 Nazwa dział, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia zł

754

Administracja publiczna

15800

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

15800

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

7500

4080

Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

8300

851

Ochrona zdrowia

2383

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2383

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2383

 

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 26 183 zł.  

Dział, Rozdział, §

 Nazwa dział, rozdziału,paragrafu

Zwiększenia zł

754

Administracja publiczna

15800

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

15800

4250

Zakup sprzętu i uzbrojenia

7500

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7200

4120

Składki na Fundusz Pracy

1100

851

Ochrona zdrowia

10383

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

10383

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

8 000

4570

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2383

 

§2

1.      Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 12 000 zł.

Dział, Rozdział, §

 Nazwa dział, rozdziału, paragrafu

Zwiększenie

852

Pomoc społeczna

12000

85202

Domy pomocy społecznej

12000

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

12000

2.      Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu kwotę 38 926 zł.

Dział, Rozdział, §

 Nazwa dział, rozdziału, paragrafu

Zmniejsza

600

Transport i łączność

994

60014

Drogi publiczne powiatowe

994

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

962

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów

jednostek samorządu terytorialnego

32

801

Oświata i wychowanie

24456

80102

Szkoły podstawowe specjalne

1433

4260

Zakup energii ( SOSW Jaworek)

1035

4270

Zakup usług remontowych(SOSW Węgrów)

398

80120

Licea ogólnokształcące

6710

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dot. ZSZ Węgrów)

6710

80123

Licea profilowane

190

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne            (dot. ZSZ Węgrów)

190

80130

Szkoły zawodowe

16123

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

(dot. ZSZ Węgrów)

16123

852

Pomoc społeczna

1176

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1176

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1176

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

12300

85406

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

12300

4260

Zakup energii

12300

3.      Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 50 926 zł.  

Dział, Rozdział,§

 Nazwa dział, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia zł

600

Transport i łączność

994

60014

Drogi publiczne powiatowe

994

4430

Różne opłaty i składki

242

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

349

4480

Podatek od nieruchomości

43

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

360

801

Oświata i wychowanie

24456

80102

Szkoły podstawowe specjalne

1433

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne              (dot. SOSW Jaworek)

1035

4480

Podatek od nieruchomości (dot. SOSW Węgrów)

398

80120

Licea ogólnokształcące

236

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne             (dot. ZSZ Węgrów)

236

80130

Szkoły zawodowe (dot. ZSZ Węgrów)

22646

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6235

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13411

80195

Pozostała działalność (ZSZ Węgrów)

141

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

141

852

Pomoc społeczna

13176

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1176

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1176

85202

Domy pomocy społecznej

12000

2310

Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bierzące

12000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

12300

85406

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

12300

4270

Zakup usług remontowych

12300

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1.   Bogdan Jan Doliński                         – Starosta

2.   Anna Grażyna Brodacka - Bartoszuk– Wicestarosta              

3.   Ewa Grażyna Besztak                      – Członek Zarządu    

4.   Teresa Lidia Chabiera                      – Członek Zarządu    

5.   Leszek Henryk Onaszkiewicz           – Członek Zarządu    

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 21:25:42
Data utworzenia:2007-01-07 21:25:42
Data modyfikacji:2007-01-07 21:26:12
Liczba wyświetleń:563