Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 8/08 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 5 - 29 grudnia 2008 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 2 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:
 
W dniu 15 grudnia 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) uchylenia uchwały nr XVIII/152/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2008 r.;
b) zaciągnięcia zobowiązania – 2 projekty;
c) zmian w składzie Rady Społecznej przy SP ZOZ w Węgrowie;
d) planu pracy Rady Powiatu na 2009 r.;
e) planów pracy komisji Rady Powiatu na 2009 r.;
2. przyjął sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w II półroczu 2008 r.;
3. zatwierdził porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego.
4. przyjął do wiadomości uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Węgrowskiego na rok 2009;
5. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
6. pozytywnie zaopiniował wariant nr 2 przebiegu planowanej autostrady A2;
7. zaakceptował aneks do umowy z gminą Łochów w sprawie pomocy finansowej na realizację zadań powiatu z zakresu komunikacji;
8. zatwierdził porozumienie z Gminą Łochów w sprawie określenia zasad finansowania, realizacji i partycypacji zadania „Zakup sprzętu ratowniczego (zestaw narzędzi hydraulicznych) dla potrzeb Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Węgrowie);
9. podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 800 zł organizacji konkursu „Plastyka w obrzędach i zwyczajach – BOŻE NARODZENIE 2008”;
10. wyraził zgodę na przyznanie nagrody specjalnej p. Małgorzacie Pepłowskiej;
11. zaakceptował umowę w sprawie przekazania Województwu Mazowieckiemu Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
12. wyraził zgodę na przedłużenie do 28.02.2009 r. nauczania indywidualnego dla ucznia kl. I ZSZ w Węgrowie;
13. podjął decyzje o naliczaniu kar umownych w związku z niezrealizowaniem umowy dotyczącej opracowania uproszczonych planów urządzania lasów dla miasta Węgrowa i gminy Stoczek;
14. nie wyraził zgody na dofinansowanie warsztatów historyczno – literackich „Kowno – Wilno – Troki” dla 4 nauczycieli szkół z klasami maturalnymi.

W dniu 19 grudnia 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;;
b) udzielenia w 2008 r. pomocy finansowej dla Gminy Łochów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zabudowa samochodu ratownictwa wodno – powodziowego dla potrzeb OSP Brzuza” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Gminą Łochów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;
2. zatwierdził autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2009 r.;
3. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
4. podjął decyzję o zwiększeniu o 1304 zł (tzn. do 21.304 zł) dotacji dla DPS w Ostrówku Węgrowskim;
5. pozytywnie zaopiniował wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 637 relacji Warszawa – Węgrów, na odcinku od km 60+296 do km 79+268;
6. określił kwoty finansowania inwestycji drogowych zgłaszanych do dofinansowania z rezerwy ministerialnej, SIWRM oraz FOGR;
7. zatwierdził umowę z Polskim Radiem S.A. w sprawie sponsorowania wydawnictwa płytowego „Eugeniusz Rudnik – Studio Eksperymentalne Polskiego Radia”;
8. pozytywnie zaopiniował projekt porozumienia w sprawie powierzenia na 2009 r. zadań Biblioteki Powiatowej Miejskiej Bibliotece Publicznej;
9. pozytywnie uzgodnił „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu wsi Budziska”.


 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2009-01-07 08:18:23
Data utworzenia:2009-01-07 08:18:23
Data modyfikacji:2009-01-07 08:19:43
Liczba wyświetleń:592