Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 8/2005 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 30 listopada do 30 grudnia 2005 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 3 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 13 grudnia 2005 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) wyrażenia zgody na użyczenie lokali zajmowanych przez SOS-W w Węgrowie;
b) określenia zasad nabycia, zbycia, i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata;
2.zatwierdził porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu;
3.podjął uchwały w sprawach:
a) ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie na 2006 r.;
b) wyrażenia zgody na użyczenie lokali będących w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie;
4.podjął decyzję o przekazaniu dodatkowych środków finansowych  dla Samorządowego Domu Pogodnej Starości w Ostrówku;
5.zapoznał się z pismem WFOŚiGW w sprawie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23”, z którego wynika, że w/w zadanie zostało zakwalifikowane do realizacji w 2006 r.;
6.wyraził zgodę na usunięcie 3 szt. topoli rosnących na terenie Zalewu w Krypach;
7.pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie zakupu nagród dla finalistów etapu regionalnego Olimpiady Wiedzy Technicznej;
8.wyraził zgodę na przyznanie 12 godzin w tygodniu nauczania indywidualnego dla uczennicy kl. III LO w Łochowie na okres 1.12.2005 – 30.04.2006 oraz dla ucznia kl. II LO w Węgrowie do końca roku szkolnego 2005/2006;
9.zatwierdził dwie grupy kursowe (sprzedawca - II°, mechanik pojazdów samochodowych - III°) teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZSP w Węgrowie.

W dniu 20 grudnia 2005 r. Zarząd:
1.podjął uchwały  w sprawach:
a) upoważnienia Dyrektora PCPR w Węgrowie do składania oświadczeń woli;
b) zmian w budżecie na 2005 r.;
2.podjął decyzję o wystąpieniu do Wojewody o przyznanie dodatkowej dotacji dla PINB przeznaczonej na nagrodę jubileuszową;
3.pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie o zwiększenie dotacji budżetowej na 2005 r.;
4.zatwierdził roczny plan organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006, realizowanego przez PODN w Węgrowie;
5.zatwierdził propozycję 1,5% waloryzacji umów o współfinansowaniu PODN w Węgrowie.

W dniu 30 grudnia 2005 r. Zarząd:
1.rozpatrzył wnioski Komisji Rady Powiatu;
2.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
b) zmiany uchwały Nr XXII/152/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 r.
3.podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

Ponadto w dniu 14 grudnia 2005 r. Zarząd odbył spotkanie z przedstawicielami samorządu województwa mazowieckiego oraz z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu poświęcone omówieniu i ocenie merytorycznej studium wykonalności projektu przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego z udziałem funduszy strukturalnych.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:53:21
Data utworzenia:2006-12-29 23:53:21
Data modyfikacji:2006-12-29 23:53:21
Liczba wyświetleń:673